UWAGA! Studenci obecnie na wymianie Erasmus+

Drodzy Studenci,

Jeśli ktoś z Państwa zdecydował się zakończyć wcześniej mobilność niż przewidywała to umowa finansowa/Learning Agreement w ramach programu Erasmus+ z powodu „siły wyższej” (w tym przypadku z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2) prosimy o niezwłoczne poinformowanie DWZ i wydziału macierzystego AGH o podjętej decyzji. Poniżej przedstawiamy wytyczne, jak należy rozliczyć się z przerwanego wyjazdu (wcześniej zakończonego - data zakończenia potwierdzona przez Uczelnię Partnerską):

Prosimy o dostarczenie dokumentów w formie skanów i  przesłanie na email - erasmus@agh.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: imię, nazwisko, wydział; PO WER – jeśli dotyczy):

 • pisma dot. zaistnienia wyjątkowej sytuacji (siła wyższa w zw. z zagrożeniem zakażenia koronawirusem) - wzór podania;

 • zaświadczenie z instytucji przyjmującej o długości trwania pobytu z podaniem właściwych dat rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności;

 • bilety lub inne dowody potwierdzające poniesienie kosztów związanych z zaistnieniem koronawirusa (wcześniejszy powrót itp.);

 • potwierdzenie nieuzyskania zwrotu funduszy z linii lotniczych / agencji ubezpieczeniowych / akademika / mieszkania. W przypadku braku takich dokumentów – oświadczenie samego uczestnika.

Zachorowania wywołane koronawirusem COVID-19 zostają wyłączone z ubezpieczenia!

W związku z zachorowaniami na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2), Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

UWAGA: UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY  SŁUŻBOWYCH  AGH

Informujemy, że zgodnie z zapisem w par. 14, pkt.1, ppkt. 11 OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) Compensa TU S.A. nie ponosi  odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty świadczeń Assistance będących następstwem miedzy innymi epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego.

W obecnej sytuacji Ubezpieczyciel będzie się mógł powołać na  fragment o „powszechnym ostrzeżeniu o grożącym niebezpieczeństwie” na podstawie komunikatów ogłaszanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w zawiązku z tym zachorowania wywołane koronawirusem COVID-19 zostają wyłączone z ubezpieczenia.

Komunikat GIS nr 30 z dnia 23 lutego 2020 roku.

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-30-23-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Zarazem informujemy, że niniejsza rekrutacja, skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2020.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja ta może być prowadzona łącznie z rekrutacją na rok akademicki 2020/2021 (na jednej liście rekrutacyjnej) i jest skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej, doktorantów lub absolwentów - z wyłączeniem wyjazdów rozpoczynających się przed czerwcem 2020 (wtedy osobna lista rekrutacyjna na obecny rok akademicki 2019/20).

Rekrutacja na studia i praktyki w roku 2020/2021 będzie prowadzona w marcu i kwietniu b.r. na Wydziałach.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

 • Ankieta informacyjna kandydata na praktyki (dla celów rekrutacji)
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
 • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktyki.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+.

Erasmus+ Integration Day

W dniu 27 stycznia br. w Bibliotece Głównej AGH odbyła się pierwsza edycja Erasmus+ Integration Day.
Organizatorem wydarzenia był Dział Współpracy z Zagranicą przy współudziale Działu Studentów Zagranicznych.
Celem spotkania było przybliżenie studentom i doktorantom AGH oferty wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi. Spotkanie zainaugurował Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. W wydarzeniu wzięli udział Koordynator Erasmus+ w AGH, Koordynatorzy ds. Współpracy, studenci zagraniczni, reprezentujący uczelnie partnerskie oraz studenci i doktoranci AGH. Studenci zagraniczni przygotowali szereg prezentacji promujących ofertę edukacyjną uczelni oraz historię i kulturę krajów partnerskich.

INTEGRATION DAY ERASMUS+ KA107 (Kraje Partnerskie)

Wszystkich studentów i doktorantów AGH serdecznie zapraszamy na INTEGRATION DAY ERASMUS+ KA107 (Kraje Partnerskie), które odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 10:00 w sali 5 w Bibliotece Głównej AGH.

Rekrutacja studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Okres realizacji mobilności: 24 luty 2020 r. – 31 maja 2022 r.

W ramach projektu KA107 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chile, Chiny, Japonia, Kazachstan, Meksyk, Rosja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Wietnam.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

• wyjazdy studentów na studia częściowe – (kraje uprawnione to Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Wietnam) - 5 miesięcy,

• wyjazdy pracowników uczelni - 5 dni plus 2 dni na podróż.

Kandydaci (studenci i pracownicy AGH) ubiegają się o stypendium indywidualnie składając uprzednio zgłoszenie w Dziale Współpracy z Zagranicą AGH (budynek C1, pok. 108).

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

W projekcie uczestniczą następujące Instytucje Partnerskie:

Kraj

Uczelnia partnerska

Uprawniony rodzaj mobilności

Koordynator ds. Współpracy

 

ALBANIA

 

 

Polytechnic University of Tirana

 

Studenci/ pracownicy

 

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. nadzw.

 

 

BOŚNIA

I HERCEGOWINA

 

 

 

University of Tuzla

 

 

Studenci/ pracownicy

 

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. nadzw.

 

 

CHILE

 

Universidad de Chile

 

Pracownicy

 

dr inż. Mirosław Gajer

 

 

CHINY

 

 

China University of Mining and Technology

 

Studenci/pracownicy

 

dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. nadzw.

 

JAPONIA

 

 

School of Engineering, Tohoku University

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

 

 

KAZACHSTAN

 

 

Al-Farabi Kazakh National University

 

East Kazakhstan State Technical University

 

 

 

 

Pracownicy

 

 

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. nadzw.

 

MEKSYK

 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 

Pracownicy

dr inż. Mirosław Gajer

 

ROSJA

 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

 

Sankt Petersburg Mining University

 

 

Pracownicy

dr inż. Dariusz Sala

 

USA

 

 

Swathmore College

 

San Diego State University

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

UKRAINA

 

 

Lviv Politechnic National University

 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

 

 

Pracownicy

 

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. nadzw.

 

UZBEKISTAN

 

 

Tashkent Chemical –Technological Institute

 

Pracownicy

 

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. nadzw.

 

 

 

WIETNAM

 

 

Binh Duong University

 

Hanoi University of Mining and Geology

 

 

 

Studenci/pracownicy

 

prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2019 r. jest to termin ostateczny i nieprzywracalny.

 

Wzory zgłoszeń znajdują się poniżej:


Wzór ankiety zgłoszeniowej dla studentów

Wzór ankiety zgłoszeniowej dla pracowników (mobilność w celu realizacji zajęć dydaktycznych)


Wzór ankiety zgłoszeniowej dla pracowników (mobilność w celach szkoleniowych)

Szczegółowe informacje odnośnie naboru można uzyskać w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy z kraju gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy złożyć w DWZ.

Kursy językowe dla studentów AGH ubiegających się o wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że jest możliwość odbycia wybranego kursu językowego w SJO AGH dla studentów AGH ubiegających się o wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+:

 • kurs języka niemieckiego poziom podstawowy A2 (1 grupa)
 • kurs języka niemieckiego poziom średniozaawansowany B2 (1 grupa)
 • kurs języka hiszpańskiego poziom podstawowy A1 (1 grupa)
 • kurs języka hiszpańskiego poziom podstawowy A2 (1 grupa)
 • kurs języka francuskiego poziom podstawowy A1 (1 grupa)

Ilość godzin przewidziana dla każdej grupy: 50 jednostek lekcyjnych.
Kurs jest bezpłatny dla studentów.
Minimalna liczba studentów w grupie: 15 osób.

Na kurs nie mogą zapisywać się studenci pierwszego roku studiów. Studenci ostatniego roku studiów I lub II stopnia mogą zapisać się na kurs wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia o zakwalifikowaniu na wyjazd w ramach Erasmus+ wystawionego przez Dział Współpracy z Zagranicą.

STAFF TRAINING WEEKS IN VALENCIA - ERASMUS+

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową (staff training) w UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA dla pracowników na rok akademicki 2019/2020 w ramach programu Erasmus+.

AUTUMN SEMESTER

19TH STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF
TARGET GROUP: TEACHING AND NON-TEACHING UNIVERSITY STAFF
Monday, 18th November - Friday, 22nd November 2019
staffmobility.eu/staffweek/19th-stp-valencia-languages-it-training

8TH  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF
TARGET GROUP: STAFF DEALING WITH STUDENT AND/OR TEACHING STAFF
ADMINISTRATION, ACADEMIC ISSUES, HUMAN RESOURCES, FINANCES AND
ACCOUNTANCY, ADMINISTRATIVE SUPPORT TO RESEARCH, TECHNOLOGY TRANSFER,
AND/OR INSTITUTIONAL COMMUNICATION.
Monday, 09th  December - Friday, 13th December 2019
staffmobility.eu/staffweek/8th-adm-valencia-training-job-shadowing

SPRING SEMESTER

10TH  IRO VALENCIA: TRAINING & COACHING FOR INTERNATIONAL OFFICERS HUMAN-BASED INTERNATIONAL RELATIONS
TARGET GROUP: INTERNATIONAL OFFICERS AND INTERNATIONAL COORDINATORS
Monday, 02nd March - Friday, 06th March 2020
staffmobility.eu/staffweek/10th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

8TH SSS VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR SUPPORT SERVICES STAFF
TARGET GROUP: HOUSEKEEPERS, FACILITY MANAGERS, FRONT DESK OFFICERS,
RECEPTIONISTS, INFO BOX OFFICERS, WELCOME OFFICERS…
Monday, 30th March - Friday, 03rd April 2020
staffmobility.eu/staffweek/8th-sss-valencia-training-job-shadowing

9TH  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF
TARGET GROUP: STAFF DEALING WITH STUDENT AND/OR TEACHING STAFF
ADMINISTRATION, ACADEMIC ISSUES, HUMAN RESOURCES, FINANCES AND
ACCOUNTANCY, ADMINISTRATIVE SUPPORT TO RESEARCH, TECHNOLOGY TRANSFER,
AND/OR INSTITUTIONAL COMMUNICATION.
Monday, 25th May - Friday, 29th May 2020
staffmobility.eu/staffweek/9th-adm-valencia-training-job-shadowing

20TH STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF
TARGET GROUP: TEACHING AND NON-TEACHING UNIVERSITY STAFF
Monday, 08th June - Friday, 12th June 2020
staffmobility.eu/staffweek/20th-stp-valencia-languages-it-training

Erasmus+ wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników na szkolenia 2019/2020

Uprzejmie informujemy,  że do dnia 31.07.2019r. należy składać zgłoszenia na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników na szkolenia w ramach programu Erasmus+ KA 103 Kraje Programu w roku akademickim 2019/2020.

Zgłoszenia należy składać do DWZ (pok.109, paw.C-1). W przypadku pytań proszę kontaktować się z p.Martą Włodarczyk lub p.Katarzyną Ciepielą tel- 32-57.

Nowe umowy podpisane przez AGH w ramach programu Erasmus+

BUŁGARIA:
College of Telecommunications and Post

CZECHY:
Vyskoka skola technicka a ekonomicka v Ceskich Budejovicich
VSB Technicka Univerzita Ostrava
University of Chemistry and Technology
Charles University in Prague

FINLANDIA:
University of Eastern Finland
University of Oulu

FRANCJA:
Universite Grenoble Alpes
AIX Marseille University
Université de Lorraine
Universite de Technologie de Troyes

GRECJA:Democritus University of Thrace


HISZPANIA:
Universidad Loyola Andalucia
Universidad de Murcia
Universidad Politechnica de Valencia

ISLANDIA
University of Iceland

NIEMCY
Berlin International University of Applied Sciences
Aktualny wykaz umów na stronie:

PORTUGALIA
University of Aveiro
Universidade de Lisboa
Universidade do Porto
Instituto Politecnico do Porto

RUMUNIA
Universitatea din Oradea

SŁOWACJA
Technical University of Košice

SŁOWENIA
University of Lubljana

TURCJA
Atilim University
Yildiz Technical University
EGE University (Biotechnology Department)
Konya Technical Universit

WŁOCHY
Universita degli studi di Caglari

Aktualny wykaz umów na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/

Międzykulturowość w środowisku akademickim - Spotkanie szkoleniowe dla studentów Erasmus+ i PO WER

Zapraszamy wszystkich studentów planujących wyjazdy za granicę, w szczególności w ramach programu Erasmus+ i PO WER na spotkanie szkoleniowe pn. „Międzykulturowość w środowisku akademickim”, które poprowadzi Pan Profesor Janusz Mucha.

Spotkanie odbędzie się w 28.05.2019 r. (wtorek) w budynku D-1 w sali 104, w godzinach 15:30-16:30.

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka dotycząca m. in. migracji międzynarodowych, w tym edukacyjnych, kontaktu kulturowego, akulturacji, wykorzenienia, szoku kulturowego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu i prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji wśród studentów!

Przypominamy o terminach rekrutacji na program Erasmus+ 2019/2020

Wszystkim studentom AGH przypominamy o upływających terminach rekrutacji na program Erasmus+ 2019/2020.

Przedłużony termin zgłoszeń na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie

Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnymi środkami na stypendia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie.

Tym samym został przedłużony termin zgłoszeń na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie do:

 • Albanii
 • Rosji
 • Serbii
 • Ukrainy

Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2019r.

Więcej informacji udzieli w DWZ p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Pronunciation for Lecturers

Dział Współpracy z Zagranicą i Studium Języków Obcych AGH zapraszają pracowników AGH, którzy zakwalifikowali się w roku akademickim 2018/2019 na wyjazd za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+, na intensywne 10-godzinne warsztaty językowe poświęcone doskonaleniu wymowy w języku angielskim.

W trakcie warsztatów uczestnik dowie się:

 • które elementy wymowy są kluczowe dla wzajemnego zrozumienia się w sytuacji, kiedy nauczyciel akademicki i jego student nie są natywnymi użytkownikami języka angielskiego
 • jak unikać nieporozumień wynikających z problemów z wymową
 • które elementy wymowy są jego najsłabszą stroną i jak unikać błędów

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą w grupach ok. 4-osobowych w terminach ustalonych z lektorem po zakończeniu zapisów.

Nabór I trwa 22.03.2019r.

Zapisy prowadzi Studium Języków Obcych
tel. nr: 617-32-03
mail: jakubowska@agh.edu.pl, pani Anna Jakubowska.

Serdecznie zapraszamy!!!

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Zapraszamy studentów wszystkich Wydziałów AGH na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020, które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku w pawilonie D-1, o godz.13:30.

Spotkanie skierowane jest do studentów I, II, III stopnia

Na spotkaniu będzie możliwość dyskusji i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Na pewno dowiecie się:
- do jakich krajów można wyjechać
- na jak długo można pojechać
- jakie dokumenty są niezbędne do wyjazdu
- jakie są terminy rekrutacyjne na poszczególnych Wydziałach
- możliwości finansowania w ramach programu Erasmus+
- możliwości finansowania dla studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz studentów niepełnosprawnych w ramach Programu PO WER

Rozdamy materiały informacyjne! :)

Zapraszamy!!!

FB: https://www.facebook.com/events/426848068084535/

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Zarazem informujemy, że niniejsza rekrutacja, skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2019, jest prowadzona oddzielnie od rekrutacji do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Rekrutacja na studia i praktyki w roku 2019/2020 zostanie ogłoszona na początku marca i będzie prowadzona w marcu i kwietniu b.r.
Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

 • Ankieta informacyjna kandydata na praktyki (dla celów rekrutacji)
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
 • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktyk.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus.

Przedłużony termin zgłoszeń na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie

Został przedłużony termin zgłoszeń na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie do:

 • Albanii
 • Rosji
 • Serbii
 • Wietnamu (studia III st.)
 • Ukrainy

Termin zgłoszeń mija 15 stycznia 2019r.

Więcej informacji udzieli w DWZ p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Przedłużony termin zgłoszeń na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie

Został przedłużony termin zgłoszeń na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie do:

 • Albanii
 • Rosji
 • Serbii
 • Wietnamu (studia III st.)

Termin zgłoszeń mija 7 grudnia br.

Więcej informacji udzieli w DWZ p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Erasmus+ STT week on Academic Marketing - Timisoara, Romania

W imieniu organizatorów zapraszamy pracowników administracyjnych, dydaktycznych i doktorantów na cykl spotkań w ramach Erasmus+ Staff Training (STT) w Timisoarze w Rumunii.

Cykl rozpocznie szkolenie zw. z marketingiem akademickim w dniach 14-18 stycznia 2019r. w Timisoarze (Rumunia).

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: staffmobility.eu/staffweek/academic-marketing-0

 

Inne szkolenia z tego cyklu: staffmobility.eu/staff-week-search

Rekrutacja studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

 

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów oraz pracowników AGH
w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Okres realizacji mobilności: 25 luty 2019 r. – 31 maja 2020 r.

W ramach projektu KA107 2018 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Chile, Chiny, Japonia, Kazachstan, Meksyk, Rosja, Serbia, Ukraina, USA, Wietnam.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

• wyjazdy studentów na studia częściowe – (kraje uprawnione to Albania, Japonia, Rosja, Serbia, USA, Ukraina, Wietnam) - 5 miesięcy,

• wyjazdy studentów na studia praktyki – (kraje uprawnione to wyłącznie Wietnam) - 5 miesięcy,

• wyjazdy pracowników uczelni - 5 dni plus 2 dni na podróż.

Kandydaci (studenci i pracownicy AGH) ubiegają się o stypendium indywidualnie składając uprzednio zgłoszenie w Dziale Współpracy z Zagranicą AGH (budynek C1, pok. 108).

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

W projekcie uczestniczą następujące Instytucje Partnerskie:

1. Polytechnic University of Tirana – Albania

2a. Universidad de Chile - Chile

2b. Universidad de la Serena – Chile

3a. Jingdezhen Ceramic Institute – Chiny

3b. China University of Mining and Technology w Xuzhou – Chiny

4a. University of Tokyo, Institute of Industrial Science – Japonia

4b. Shibaura Institute of Technology - Japonia

4c. Hokkaido University - Japonia

5a. Al-Farabi Kazakh National University – Kazachstan

5b. East Kazakhstan state Technical University – Kazachstan

6. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – Meksyk

7a. National University of Science and Technology - Rosja

7b. Sankt Petersburg Mining University - Rosja

8a. University of Novi Sad - Serbia

8b. University of Belgrade - Serbia

8c. University of Nis - Serbia

9a. Swathmore College - USA

9b. San Diego State University - USA

10a. State Higher Educational Establishment Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk - Ukraina

10b. Lviv Politechnic National University - Ukraina

10c. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas - Ukraina

11a. Binh Duong University, Wietnam

11b. Hanoi University of Mining and Geology, Wietnam

11c. Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2018 r. jest to termin ostateczny i nieprzywracalny.

Wzory zgłoszeń oraz informacje odnośnie naboru można uzyskać w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy z kraju gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy złożyć w DWZ.

Staff Trainings Erasmus+ 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą niektórych uniwersytetów, które organizują Staff Training Week w ramach programu Erasmus+.

Universitat Politecnica de Valencia 2018/19

19 -23 listopada 2018
17TH STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF

http://staffmobility.eu/staffweek/17th-stp-valencia-languages-it-training

 

10–14 grudnia 2018
6TH  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF

http://staffmobility.eu/staffweek/6th-adm-valencia-training-job-shadowing

 

4-8 marca 2019
9TH  IRO VALENCIA: TRAINING & COACHING FOR INTERNATIONAL OFFICERS

http://staffmobility.eu/staffweek/9th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

 

8-12 kwietnia 2019
7TH SSS VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR SUPPORT SERVICES STAFF

http://staffmobility.eu/staffweek/7th-sss-valencia-training-job-shadowing

 

7-9 maja 2019
2ND UFM VALENCIA: THREE-DAY INTENSIVE TRAINING, JOB SHADOWING & TEAM BUILDING FOR FINANCIAL OFFICERS

http://staffmobility.eu/staffweek/2nd-ufm-valencia-three-day-intensive

 

14-18 maja 2019
7TH  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF AND/OR INSTITUTIONAL COMMUNICATION

http://staffmobility.eu/staffweek/7th-adm-valencia-training-job-shadowing

10-14 czerwca 2019
18TH STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF

http://staffmobility.eu/staffweek/18th-stp-valencia-languages-it-training

 

Tecnico Lisboa of the University of Lisbon

8-12 października 2018
International Staff Training Week

This initiative will enhance skills in 5 main areas:

·         International Visibility;

·         Dynamic Networks and Strategic Partnerships;

·         International Student Recruitment Strategies;

·         International Events/Fairs @ 2 campuses (International Partner   Exhibition & World Cafe); According to availability; first come, first serve basis.

For further information please do not hesitate to contact us at international@tecnico.ulisboa.pt

Detailed programme information : http://isw.tecnico.ulisboa.pt


26-30 listopada 2018 

Join venture with University of Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) and University of Vigo (Spain) International Staff Training Week concerning Employability Services

Szczegóły na stronie: https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey/index&sid=641837&lang=en

 

6th International Staff Week w  České Budějovice, Czechy

 26- 30 listopada 2018

Szczegóły na stronie: staffmobility.eu/staffweek/6th-international-staff-week-2018

Międzynarodowe seminarium Erasmus+ o innowacyjnych metodach nauczania, Łódź, 26-28.09.2018r.

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji (NA) Programu Erasmus+ w Polsce, zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym seminarium pt. „Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education.”, które odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Łodzi.

Celem seminarium jest:

 • wymiana dobrych praktyk w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych metod nauczania takich jak grywalizacja, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning czy wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu (np. wirtualne laboratoria) w szkolnictwie wyższym,
 • podnoszenie świadomości uczestników na temat dostępnych materiałów i narzędzi do nauczania innowacyjnymi metodami oraz na temat innych projektów o podobnej tematyce realizowanych w Europie,
 • tworzenie synergii między projektami dofinansowanymi przez program Erasmus+,
 • upowszechnianie rezultatów projektów Erasmus+,
 • nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami szkół wyższych zajmujących się podobną tematyką w celu rozpoczęcia współpracy i wspólnego tworzenia nowych projektów. 

Uczestnicy

 • Seminarium skierowane jest do beneficjentów Partnerstw strategicznych (Erasmus+, Akcja 2) w szkolnictwie wyższym, którzy otrzymali dofinansowanie w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017, a których projekt dotyczy(ł) innowacyjnych metod nauczania. W seminarium mogą brać udział beneficjenci, którzy już zakończyli realizację projektów, a także tacy, którzy aktualnie je wdrażają. Seminarium skierowane jest wyłącznie do beneficjentów z sektora szkolnictwa wyższego. Dla podniesienia efektywności seminarium zależy nam na zgromadzeniu osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne i które zajmują się innowacyjnymi metodami nauczania.
 • Zaproszenie na seminarium zostało rozesłane do wszystkich krajów uczestniczących w Programie Erasmus+.    
 • Całe seminarium będzie prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. Od rejestrujących się uczestników wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację w tym języku.
 • W seminarium może wziąć udział maks. 50 osób – liczba ta uwzględnia uczestników zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Wstępny program

 • środa, 26.09.2018 - przyjazd uczestników, po południu program kulturalny dla chętnych (godzina i szczegóły zostaną potwierdzone w późniejszym terminie), godz. 18:00 rozpoczęcie seminarium, 19:30 kolacja;
 • czwartek, 27.09.2018, od 09:00 - sesje plenarne i praca w grupach, prezentacje produktów projektów przez beneficjentów uczestniczących w seminarium, wizyta studyjna w polskiej szkole wyższej, godz. 20.00 kolacja;
 • piątek, 28.09.2018, od 09: 30 - sesje plenarne i praca w grupach, zakończenie seminarium ok. 17:15; dla chętnych od godz. 19:00 możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu artystycznym Light Move Festival, organizowanym na terenie Łodzi (jest to wydarzenie niezależne od seminarium, którego organizatorem nie jest polska NA).
 • sobota, 29.09.2018, rano - wyjazd uczestników

 

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość prezentowania produktów/dobrych praktyk ze swojego projektu.

Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany do zakwalifikowanych uczestników.

Informacje praktyczne

 • Seminarium odbędzie się w hotelu/ośrodku konferencyjnym na terenie Łodzi.
 • Udział w seminarium jest bezpłatny.
 • Zakwaterowanie w dniach 26-29.09.2018 i posiłki dla polskich uczestników będą zapewnione przez polską NA (bez kolacji 28 września).

Rejestracja

 • Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/00ee2f17923b9b55d3fb978ff26f9712 do niedzieli, 22 lipca 2018 r. Uwaga! Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem na seminarium! Ze względu na ograniczoną całkowitą liczbę miejsc na seminarium polska NA dokona wyboru uczestników spośród przesłanych zgłoszeń, jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc dostępnych dla polskich uczestników. Jeśli na seminarium zarejestruje się kilka osób z tego samego projektu, pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące różne projekty.
 • Ostateczne potwierdzenie Państwa udziału w seminarium lub informację o braku dostępności miejsc przekażemy osobom zarejestrowanym najpóźniej na początku sierpnia.

Zgłoszenia na wyjazdy szkoleniowe pracowników Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że do dn. 31.08.2018r. należy składać do DWZ (pok. 109) zgłoszenia na wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ Kraje Programu KA 103 w roku akademickim 2018/2019.

Zgłoszenia nauczycieli akademickich Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że do dn.16.07.2018r. należy składać do DWZ (pok. 109) zgłoszenia nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajeć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akdemickim 2018/2019.

Spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich Wydziałów AGH na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku w budynku B-2 sala 140, o godz.14.00. 

Spotkanie będzie obejmowało prezentacje programu Erasmus+, dyskusje i odpowiedzi na nurtujące pytania. 

W spotkaniu będą brali udział Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ oraz Koordynatorzy wydziałowi Programu Erasmus+.

Spotkanie skierowane jest do studentów I, II, III stopnia

Będzie można uzyskać informacje:
- do jakich krajów można wyjechać
- na jak długo można pojechać
- jakie dokumenty są niezbędne do wyjazdu
- jakie są terminy rekrutacyjne na poszczególnych Wydziałach
- możliwości finansowania w ramach programu Erasmus+
- możliwości finansowania dla studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz studentów niepełnosprawnych w ramach Programu POWER

Rozdamy materiały informacyjne 

Zapraszamy!!! 

Zaproszenia na International Staff Weeks oraz inne wydarzenia

W imieniu Narodowej Agencji przypominamy, że zaproszenia na konferencje/seminaria/wydarzenia są zamieszczane na stronie www: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/

Dodatkowo przypominamy także o stronach internetowych:

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ Kraje Partnerskie: Serbia (studia)

Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej możliwości wyjazdu na studia do jednej z dwóch Uczelni w Serbii: University of Belgrade lub University of Novi Sad w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie.

Oferta dedykowana jest studentom (I, II, III stopnia) Wydziałów:
✔️ Górnictwa i Geoinżynierii
✔️ Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
✔️ Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
✔️ Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
✔️ Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
✔️ Wiertnictwa, Nafty i Gazu
✔️ Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
✔️ Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
✔️ Energetyki i Paliw

Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca br.
Miejsce składania zgłoszeń: DWZ (C-1, pok. 108 lub pod nr tel. 12 617 51 50, 12 617 50 32)

Potwierdzenie udziału w programie Erasmus+ Praktyki

Informujemy, że do dnia 6 kwietnia br. czekamy na potwierdzenie na mail: erasmus@agh.edu.pl chęci wzięcia udziału osób zakwalifikowanych do programu Erasmus+ Praktyki 2017/2018 wraz z podaniem terminu, miejsca i czasu trwania mobilności.

W przypadku rezygnacji prosimy o przesłanie lub dostarczenie do DWZ wypełnionego formularza rezygnacji.

9th International Day 2018

Dział Współpracy z Zagranicą AGH serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w już dziewiątej edycji wydarzenia International Day, które odbędzie się 12 marca 2018 r. w budynku A-0 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w godzinach 10:00-15:00.

Jak co roku celem International Day jest wypromowanie i rozpowszechnienie wśród studentów i pracowników AGH programów stypendialnych umożliwiających wyjazdy zagraniczne na studia, praktyki, jak również staże naukowe. Ważnym aspektem International Day jest także rozpropagowanie informacji o współpracy międzynarodowej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz działalności instytucji i organizacji partnerskich.

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki - Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce!

https://www.facebook.com/events/144040362954151/

!!! ZAPRASZAMY !!! 

International Week at UPM Madrid - Czerwiec 2018

W imieniu Universidad Politécnica de Madrid (UPM) mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 15th International Week STT & STA Erasmus, który odbędzie się w dniach 18-22 czerwca br.
UPM zachęca do zaprezentowania swojej instytucji w krótkiej prezentacji (3-5min).

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (ostateczny termin rejestracji mija 31 marca br.) można znaleźć tutaj: http://eventos.upm.es/go/UPMIW2018

REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE

Jesteś studentem Wydziałów Górnictwa i Geoinżynierii, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska czy Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH?

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie do jednej z dwóch Uczelni w Serbii (University of Belgrade lub University of Novi Sad).

Termin zgłoszeń mija 15 grudnia br.

Więcej informacji w Dziale Współpracy z Zagranicą (budynek C1, pok. 108 lub pod nr tel. 12 617 51 50).

Spiesz się, decyduje kolejność zgłoszeń!

2018 LANGUAGE TRAINING WEEK for teaching and no teaching university Staff - Spanish/English

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Linguistic Staff Training Week in Barcelona 2018 organizowaną przez SpainBcn Programs in Barcelona.

GENERAL INFORMATION FOR ALL STAFF TRAINING WEEK COURSES 

Who can attend: All university staff
Price: 350€ (price includes Courses, learning material, 2 afternoon activities) For further information and pre-registration, please contact us at StaffTraining@SpainBcn.com
To find out more, please visit our web site SpainBcn.com  

INTENSIVE SPANISH

Dates: February 5th-9th / March 12th -16th / April 2nd-6th / April 30th-May 4th / May 21st - 25th June 4th - 8th /  June 11th - 15th (beginners) October  15th-19th / November 12th -16th / December 10th- 14th
25 hours. Daily classes from 9:30 to 2:30. 

3/4 Levels offered (depending on number of students) every week: Spanish for Beginners, Spanish for Beginners/Intermediate,Spanish for Intermediate, Spanish for Advanced.

CLIL Spanish
25 hours. Daily classes + 2 field project
Level required: B2
Dates: January 22nd – 26th / January 29th- February 2nd / February 12th- February 16th / February 19th – February 23rd / February 26th – March 2nd
March 12th – 16th / April 9th-13th / April 30th- May 4th / October 8th-12th / October 15th-19th / November 5th-10th / November 12th-17th /December 3rd-7th / December 10th-14th

SEMINAR - Spanish & Culture: Barcelona in Literature
25 hours. Daily classes + 2 field project (the shadow of the wind by Ruiz Zafon / Cathedral of the sea by Ildefonso Falcones)
Level required: B2
Dates: Coming soon.

ORGANIZE your OWN Staff Training Week - Intensive Spanish

25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30. 
Requirements: Minimum 4 participants. Similar level
Dates: Chose your dates.
2017 from October 2nd to December 15th
2018 from January 15th to April 27th

INTENSIVE ENGLISH
Dates:February 19th-23rd/ March 19th-23rd/April 16th-20th/ May 4th-8th /May 28th - June- 1st /June 11th - 15th / October  22nd-26th  /November 19th – 23rd /December 3rd-7th
25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30. 
Level required: For homogeneous group, participants should have B1/B2 level of English according to the European Framework of reference for Languages.

CREATIVE ENGLISH   
25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30. 
Level required: For homogeneous group, participants should have C1 level of English according to the European Framework of reference for Languages.

CLIL English
25 hours. Daily classes + 2 field project
Level required: B2
Dates: January 22nd – 26th / January 29th- February 2nd / February 12th- February 16th / February 19th – Februay 23rd / Februrary 26th – March 2nd
March 12th – 16th / April 9th-13th / April 30th- May 4th / October 8th-12th / October 15th-19th / November 5th-10th / November 12th-17th /December 3rd-7th / December 10th-14th

ORGANIZE your OWN Staff Training Week - Intensive English
25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30. 
Requirements: Minimum 4 participants. Similar level
Dates: Chose your dates.
2017 from October 2nd to December 15th
2018 from January 15th to April 27th


Więcej informacji:
na stronie: spainbcn.com
lub e-mail:  StaffTraining@SpainBcn.com

REKRUTACJA PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+  Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Okres realizacji mobilności: 26 luty 2018 r. – 31 maja 2019 r.

O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”
W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Chiny, Rosja, Japonia, Ukraina, Serbia, Wietnam.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:
• wyjazdy studentów na studia częściowe – (kraje uprawnione to wyłącznie Rosja i Serbia) (5 miesięcy) ;
• wyjazdy pracowników uczelni (5 dni plus 2 dni na podróż).

Kandydaci (studenci i pracownicy AGH) ubiegają się o stypendium indywidualnie składając uprzednio zgłoszenie w  Dziale Współpracy z Zagranicą AGH  (budynek C1, pok. 108).
Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

W projekcie uczestniczą następujące Uczelnie Partnerskie:
1.  China University of Mining and Technology w Xuzhou, Chiny
2. Tohoku University, Japonia
3. Sankt Petersburg Mining University, Rosja
4. National University of Science and Technology, Rosja
5. University of Belgrade, Serbia
6. Univesity of Novi Sad, Serbia
7. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Ukraina
8. Ivano-Frankivski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Ukraina
9. Binh Duong University, Wietnam
10.  Hanoi University of Mining and Geology, Wietnam

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2017 r. jest to termin ostateczny i nieprzywracalny.

Wzory zgłoszeń oraz informacje odnośnie naboru można uzyskać w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy z kraju gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy złożyć w DWZ.

STAFF TRAINING WEEKS IN VALENCIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Staff Training Week w Walencji organizowanych przez Universitat Politecnica de Valencia.

 

SEMESTR ZIMOWY

 • 6th  IRO Valencia: Training & Coaching for international officers

Human-based international relationsTarget group: international officers and international coordinatorsMonday, 16th october – friday, 20th october 2017http://staffmobility.eu/staffweek/6th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

 

 • 15th STP Valencia: languages & it training for university staff

Target group: teaching and non-teaching university staff

Monday, 13th november – friday, 17th november 2017

http://staffmobility.eu/staffweek/15th-stp-valencia-languages-it-training

 

 • 4th  ADM Valencia: training & job shadowing for administration staff

Target group: staff dealing with student and/or teaching staff

Administration, academic issues, human resources, finances and

Accountancy, administrative support to research, technology transfer, and/or institutional communication.

Monday, 11th  december – friday, 15th december 2017

http://staffmobility.eu/staffweek/4th-adm-valencia-training-job-shadowing

 

SEMESTR LETNI

 • 7th  IRO Valencia: training & coaching for international officers

Human-based international relations

Target group: international officers and international coordinators

Monday, 5th march – friday, 9th march 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/7th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

 

 • 6th SSS Valencia: training & job shadowing for support services staff

Target group: housekeepers, facility managers, front desk officers, receptionists, info box officers, welcome officers…

Monday, 16th april – friday, 20th april 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/6th-sss-valencia-training-job-shadowing

 

 • 1st ufm valencia: two-day intensive training, job shadowing & team

Building for financial officers

Target group: teams of financial officers

Tuesday, 24th april – wednesday, 25th april 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/1st-ufm-valencia-two-day-intensive

 

 • 5th  adm valencia: training & job shadowing for administration staff

 Target group: staff dealing with student and/or teaching staff administration, academic issues, human resources, finances and accountancy, administrative support to research, technology transfer, and/or institutional communication.

 Monday, 14th may – friday, 18th may 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/5th-adm-valencia-training-job-shadowing

 

 • 16th stp valencia: languages & it training for university staff

Target group: teaching and non-teaching university staff

Monday, 11th june – friday, 15th june 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/16th-stp-valencia-languages-it-training

Zgłoszenia pracowników na wyjazd szkoleniowy podnoszący kwalifikacje zawodowe w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że do dnia 18.08.2017r. należy składać do DWZ zgłoszenia pracowników na wyjazdy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Prosimy o składanie zgłoszeń do biura DWZ (paw. C-1, pok. 109) w w/w terminie. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględniane przy kwalifikacji pracowników na wyjazd.

Formularz zgłoszeniowy: www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/zgloszenie_pracownika_na_szkolenie_27.06.2017.docx

Zgłoszenia nauczycieli akademickich na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15.07.2017r. należy składać do DWZ zgłoszenia nauczycieli akademickich na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Prosimy o składanie zgłoszeń do biura DWZ (paw. C-1, pok. 109) w w/w terminie.
Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględniane przy kwalifikacji pracowników na wyjazd.

Formularz zgłoszeniowy: www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/zgloszenie_nauczyciela_17-18.doc

Spotkanie informacyjne Program Erasmus+ 16.03.2017

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich Wydziałów AGH na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+  w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku w Centrum Dydaktyki AGH, budynek U-2, o godz.13.00.

Spotkanie będzie obejmowało prezentacje programu Erasmus+, dyskusje i odpowiedzi na nurtujące pytania.

W spotkaniu będą brali udział Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ oraz Koordynatorzy wydziałowi Programu Erasmus+.

Spotkanie skierowane jest do studentów I, II, III stopnia

Będzie można uzyskać informacje:
- do jakich krajów można wyjechać
- na jak długo można pojechać
- jakie dokumenty są niezbędne do wyjazdu
- jakie są terminy rekrutacyjne  na poszczególnych Wydziałach
- możliwości finansowania w ramach programu Erasmus+
- możliwości finansowania dla studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz studentów niepełnosprawnych w ramach Programu POWER

Rozdamy materiały informacyjne :)

Link do wydarzenia na Facebook'u: https://www.facebook.com/events/274280502984038/

!!!Zapraszamy!!!

Dodatkowa rekrutacja Program Erasmus+ 2016/2017

Informujemy, że nasza Uczelnia posiada jeszcze wolne środki finansowe na wyjazdy dla studentów na studia i praktyki za granicę w ramach Programu Erasmus+ w obecnym roku akademickim 2016/2017.

Zainteresowani studenci proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do Koordynatorów wydziałowych Programu Erasmus+w terminie do dnia 10 marca 2017.

Wykaz Koordynatorów znajduje się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-koordynator/erasmus-koordynator-wydzialowy/

23.02.2017 DWZ będzie nieczynny

W związku ze szkoleniem informujemy, że w dniu 23 lutego br. Dział Współpracy z Zagranicą będzie nieczynny.

Zaprojektuj plakat promujący jubileusz 30-lecia programu Erasmus!

Jeśli jesteś kreatywnym studentem z artystyczną duszą i chcesz świętować 30-lecie Erasmusa to zaprojektuj plakat, który będzie promował jubileusz! Świętuj z nami 30-lecie programu Erasmus!!!

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać swoje zgłoszenie na adres: he@erasmusplus.org.pl do 28 lutego 2017 roku.

Do wygrania cenny sprzęt multimedialny!

Przed wysłaniem zgłoszenia nie zapomnij zapoznać się z regulaminem konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia.

Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/zaprojektuj-plakat-promujacy-jubileusz-30-lecia-programu-erasmus/

REKRUTACJA PROGRAM ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE SPOZA UE WYJAZDY STUDENTÓW III STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW AGH

REKRUTACJA  PROGRAM ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE SPOZA UE

WYJAZDY STUDENTÓW III STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW AGH

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów III stopnia oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Kraje Partnerskie spoza UE.

Okres realizacji mobilności: 1 marca 2017 r. – 31 maja 2018 r.

W projekcie uczestniczą następujące Uczelnie Partnerskie:

1.   Anhui University of Science and Technology, Chińska Republika Ludowa:

 • wyjazdy pracowników

Obszary współpracy: Bazy danych, projektowanie sieci i administracja; Budownictwo i budownictwo lądowe; Elektronika i automatyzacja;  Górnictwo i kopalnictwo; Nauki o Ziemi; Zarządzanie i administracja.

2.   Binh Duong University, Socjalistyczna Republika Wietnamu

 • wyjazdy studentów III stopnia na studia
 • wyjazdy pracowników

Obszary współpracy: Biznes i administracja; Fizyka; Matematyka i statystyka; Inżynieria produkcji i przetwarzania surowców; Nauki inżynieryjno-techniczne;

Środowisko naturalne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne.

3.   Hanoi University of Mining and Geology, Socjalistyczna Republika Wietnamu

 • wyjazdy studentów III stopnia na studia
 • wyjazdy pracowników

Obszary współpracy: Biznes i administracja; Fizyka, Matematyka i statystyka; Nauki inżynieryjno-techniczne; Środowisko naturalne; Technologie informacyjne
i telekomunikacyjne.

Termin składania zgłoszeń: 15 lutego 2017 r.

Wzory zgłoszeń są dostępne w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowcz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 5150, adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora Wydziałowego należy złożyć w DWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dot. Programu Erasmus+ Kraje Partnerskie w AGH: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

8th International Day 2016

Dział Współpracy z Zagranicą AGH serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji wydarzenia International Day, które odbędzie się 17 października 2016 r. w budynku A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w godzinach 09:00-16:00.

Jak co roku celem International Day jest wypromowanie i rozpowszechnienie wśród studentów i pracowników AGH programów stypendialnych umożliwiających wyjazdy zagraniczne na studia, praktyki, jak również staże naukowe. Ważnym aspektem International Day jest także rozpropagowanie informacji o współpracy międzynarodowej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz działalności instytucji i organizacji partnerskich.

Będą z nami m.in.:
- Fulbright Polska
- Campus France Polska
- DAAD Polska (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce!

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki - Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

Patroni medialni:
- Radio17
- BIS AGH
- Biuletyn AGH

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/641684429339125/

!!! ZAPRASZAMY !!!

Przyjmowanie stron w godzinach 9:00-14:00

Uprzejmie informujemy, że od 01.09.2016 r. przyjmowanie stron odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W związku ze ŚDM w dniach 25 lipca - 3 sierpnia DWZ funkcjonuje w ograniczonym zakresie

W związku z ograniczeniami funkcjonowania Uczelni związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz z utrudnieniami w dojazdach do poszczególnych jednostek AGH w dniach 25 lipca - 3 sierpnia DWZ będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (12)617-51-00 lub mailowy: dwz@agh.edu.pl

Ważna informacja - konieczność zmiany przelicznika kursowego zastosowanego do umowy PO WER 2016

W związku ze zmianami dotyczącymi finansowania wyjazdów studentów w programie PO WER, o których zostaliśmy poinformowani przez Narodową Agencję 24 czerwca br., zachodzi konieczność zmiany przelicznika kursowego wykorzystywanego w celu ustalenia miesięcznych stawek stypendium. Szczegóły oraz wyjaśnienia zaistniałej sytuacji opisane zostały w piśmie FRSE NA.

Podpisywanie umów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2016/2017

W związku z trwającą procedurą podpisywania umowy finansowej z Narodową Agencją w Warszawie, a dotyczącej programów Erasmus+ i PO WER na rok akademicki 2016/2017, Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że umowy student-AGH, na wyjazd na studia i praktyki  w semestrze zimowym (dla wyjazdów rozpoczynających się we wrześniu) roku akademickiego 2016/2017, będą podpisywanie od miesiąca sierpnia. Osoby rozpoczynające studia i praktyki w terminie wcześniejszym (lipiec, sierpień) proszone są o zgłoszenie tego faktu do DWZ.
W związku z okresem urlopowym przypominamy o konieczności wcześniejszego kontaktu z DWZ w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.

DWZ Erasmus+ Student nieczynny w dniu 27 czerwca br.

Ze względu na szkolenie pracowników Zespołu Erasmus+ Student w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) Dział Współpracy z Zagranicą Erasmus+ Student będzie nieczynny.

Ograniczenia w funkcjonowaniu DWZ w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

W nawiązaniu do Komunikatu nr 57/2016 Kanclerza AGH prosimy o przestrzeganie niniejszych terminów załatwiania formalności związanych z wyjazdami w ramach programu Erasmus +.

Podpisywanie umów na wyjazdy na studia/praktyki w ramach Erasmus+.

Umowy student/AGH na wyjazdy na studia i praktyki rozpoczynające się w miesiącach lipiec i sierpień w ramach programu Erasmus+ należy podpisać najpóźniej 15 lipca. Jednocześnie przypominamy o konieczności wcześniejszego kontaktu z DWZ w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.

Rozliczanie zakończonych wyjazdów na studia/praktyki w ramach Erasmus+

W okresie 25.07.2016-02.08.2016 nie będzie możliwości rozliczania zakończonych wyjazdów na studia i praktyki. Studentom kończącym mobilność w tym okresie termin rozliczenia zostaje przedłużony automatycznie o 2 tygodnie.

Wydawanie dokumentów

W okresie 25.07.2016-02.08.2016 nie będzie możliwości wydania wszelkich zaświadczeń np. zaświadczenia wymaganego przez NFZ przy wydawaniu karty EKUZ.

Zgłoszenia na wyjazdy nauczycieli akademickich

Informujemy, że dnia 15 lipca br. mija termin składania zgłoszeń na wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Wyniki rekrutacji w ramach Programu Erasmus+ 2016/2017

Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+  wyznaczył nowy termin przekazania Państwu oczekiwanych informacji na dzień  6 czerwca 2016 r.

Listy osób zakwalifikowanych w ramach Programu Erasmus+ 2016/2017 zostaną przekazane bezpośrednio do Koordynatorów Wydziałowych.

Za wszelkie utrudnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych bardzo przepraszamy.

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ praktyki 2015/2016

Informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu studentów/absolwentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ jeszcze w roku akademickim 2015/2016. Wyjazdy możliwe są w terminie do 30.09.2016. Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest na poszczególnych Wydziałach przez Koordynatorów Wydziałowych.

Podziękowania

Dział Współpracy z Zagranicą dziękuje za liczne przybycie na spotkania informacyjne (19.04.2016 oraz 17.05.2016) dot. Programu Erasmus+ i Programu POWER!

Informacje przekazane podczas spotkań  dostępne są w formie prezentacji: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. Programu Erasmus+ oraz Programu POWER

Spotkania informacyjne Program Erasmus+/Program POWER

Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dot. Programu Erasmus+/Programu POWER, które odbędą się

w budynku B-2, sala 101 o godzinie 14.30

w terminach:

19 kwietnia br

17 maja br

 

Dzień Otwarty 2016 - 15 kwietnia 2016, pawilon U-2, godz.10.30

Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza na wykład pt. "Możliwość wymian międzynarodowych", który odbędzie się w ramach Dnia Otwartego AGH 2016 w dniu 15 kwietnia 2016 r. w pawilonie U-2 o godzinie 10.30

Więcej informacji dot. Dnia Otwartego znajduje się na stronie:

http://www.agh.edu.pl/kandydaci/spotkajmy-sie/dzien-otwarty-agh/

PROGRAM ERASMUS+ REKRUTACJA STUDENTÓW -WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że rozpoczęła się rekrutacja studentów w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2016/2017.

Terminy na poszczególnych wydziałach AGH ustalają Koordynatorzy Wydziałowi.

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-koordynator/erasmus-koordynator-wydzialowyumow/

 

L.P NAZWA WYDZIAŁU TERMIN REKRUTACJI
1 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 29.04  
2 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 22.04  
3 Wydział Inżynierii Mechaniczneji Robotyki 20.04  
4 Wydział Geodezji Górniczeji Inżynierii Środowiska    30.04  studia 06.05  praktyki
5 Wydział Odlewnictwa 30.04  
6 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 27.04  
7 Wydział Energetyki i Paliw 21.04  
8  Wydział Matematyki Stosowanej 30.04  
9 Wydział Inżynierii Metalii Informatyki Przemysłowej 30.04  
10 Wydział Informatyki, Elektronikii Telekomunikacji 25.04  termin Koordynator Wydziałowy
11 Wydział Geologii, Geofizykii Ochrony Środowiska 28.04  
12 Wydział Inżynierii Materiałoweji Ceramiki 30.04  
13 Wydział Metali Nieżelaznych 30.04  
14 Wydział Zarządzania zakończona  
15 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 29.04  
16 Wydział Humanistyczny 15.04 studia 05.05 praktyki

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dot. Programu Erasmus+ w AGH www.erasmusplus.agh.edu.pl w zakładce Erasmus+ Student.

Student może ubiegać się o wyjazd bez dofinansowania i otrzymać status studenta programu Erasmus+, tzw. wyjazd z grantem zerowym

 

2016/2017 Program Erasmus+ wyjazdy studentów ze stypendium socjalnym na praktyki( finansowanie z Programu POWER) NOWOŚĆ!

W roku 2016/2017 studenci uprawnieni do stypendium socjalnego będą mieli możliwość otrzymywania dofinansowania na studia i praktyki z Programu POWER. http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/power-student-socjalny-niepelnosprawny/