Zasady dotyczące wyjazdów doktorantów AGH na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w ujęciu roli Szkoły Doktorskiej AGH

1.     Doktoranci/studenci III stopnia AGH podejmując decyzję o wyjeździe na studia w ramach Programu Erasmus+ posiadają dowolność wyboru uczelni partnerskich z listy zamieszczonej na stronie www.erasmus.agh.edu.pl , o ile umowa z wybraną uczelnią partnerską przewiduje wymianę studentów III stopnia. Odpowiedzi na to pytanie może udzielić wskazany na tej liście właściwy dla danej uczelni partnerskiej koordynator umowy.

2.     Terminy kwalifikacji na studia i praktyki na dany rok akademicki dla studentów wszystkich stopni AGH, w tym dla doktorantów/studentów III stopnia, są ogłaszane na podanej stronie www.erasmus.pl.agh.edu.pl, zwykle z końcem marca lub początkiem kwietnia danego roku. Na podanej stronie, w ramach linku: Erasmus+ doktorant/student III doktoranci znajdą niezbędne informacje oraz wzory ankiet rekrutacyjnych związanych z wyjazdami na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+.

3.     Aplikując o wyjazd na studia na wybraną uczelnię partnerską doktoranci AGH konsultują swój wybór ze SD i kierują swój wniosek/ankietę rekrutacyjną bezpośrednio do właściwego dla wybranej uczelni partnerskiej koordynatora umowy bilateralnej.

4.     Decyzję o zakwalifikowaniu na studia doktorantów/studentów III stopnia AGH podejmuje bezpośrednio koordynator umowy. Decyzję swoją, w postaci zatwierdzonej ankiety rekrutacyjnej doktoranta koordynator umowy przekazuje bezpośrednio do koordynatora SD. Tam nastąpi ostateczna weryfikacja i kwalifikacja doktorantów na wyjazd na studia na dany rok akademicki, a ostateczna lista zakwalifikowanych na studia doktorantów zostanie przekazana do CSM, gdzie doktoranci załatwiać będą wszelkie sprawy formalne związane z wyjazdem  na studia.

5.     Doktoranci/studenci III stopnia AGH podejmując decyzję o wyjeździe na praktyki w ramach Programu Erasmus+ wskazują w ankiecie rekrutacyjnej uczelnię, firmę, jak także czas pobytu oraz wstępny program pobytu skonsultowane z opiekunem naukowym i Szkołą Doktorską. Wniosek/ankietę rekrutacyjną na praktykę doktoranci składają bezpośrednio w Szkole Doktorskiej. Po zatwierdzeniu i zakwalifikowaniu wniosku Szkoła Doktorska przekazuje do CSM zbiorczą listę zakwalifikowanych doktorantów na praktyki do CSM.

6.     Koordynator wybranej przez doktoranta/studenta III stopnia uczelni partnerskiej zadba o dokonanie jego nominacji w wybranej uczelni zgodnie z wymaganą procedurą oraz przekaże doktorantowi wszelkie inne niezbędne informacje związane z jego wyjazdem, w tym dotyczące możliwości zakwaterowania i innych uwarunkowań.

7.     Doktorant ustala swój learning agrement (LA) wyłącznie pod kierunkiem SD i swojego opiekuna naukowego. Dotyczy to także wszelkich zmian w LA podejmowanych w trakcie studiów w uczelni partnerskiej. Koordynator wybranej przez doktoranta uczelni partnerskiej nie odmówi pomocy związanej z ewentualną korektą czy formalnym uzgodnieniem i podpisaniem LA przez przedstawiciela uczelni partnerskiej.

8.     Koordynator wybranej przez doktoranta uczelni partnerskiej nie odmówi współpracy ze SD w przypadku zaistnienia ewentualnych pozamerytorycznych problemów związanych z pobytem doktoranta w uczelni partnerskiej.

9.     Szkoła Doktorska jest jedynie władna podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu pobytu doktoranta w uczelni partnerskiej i związaną z tym zmianą LA. Decyzja ta musi zostać skonsultowana z CSM w aspekcie możliwości finansowych na przedłużony okres pobytu.

10.  Szkoła Doktorska rozlicza pobyt doktoranta od strony merytorycznej, to znaczy w zakresie wykonania założonego programu studiów, co doktorant potwierdza przedłożeniem odpowiednich dokumentów, głównie poprzez transcript of records.

11.  Szkoła Doktorska przekazuje do CSM pisemną informację o zaliczeniu bądź niezaliczeniu pobytu doktoranta w uczelni partnerskiej, co związane jest z finansowym rozliczeniem pobytu. W kwestiach drażliwych CSM może zasięgnąć opinii Koordynatora AGH.

12.  Doktorant jest zobligowany dokonać w CSM rozliczenia finansowego związanego z jego pobytem na studiach czy praktyce, przedkładając LA, transcript of records oraz poświadczenie z uczelni partnerskiej o odbytym pobycie wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu

13.  Szkoła Doktorska w każdej sytuacji, w każdym problematycznym przypadku może zasięgnąć opinii Koordynatora AGH ds. Programu Erasmus+.