Rola Koordynatora Wydziałowego/Umowy Programu Erasmus+

Koordynator Wydziałowy/Umowy  odpowiedzialny jest za:

 •  dokonywanie wszelkich formalnych czynności związanych  z zawarciem nowej umowy bądź przedłużeniem kończącej się umowy, w tym wprowadzeniem danych do umowy  oraz ewentualnych zmian.
 • przedłużenie umowy międzyinstytucjonalnej, następuje w przypadku:

 - jeśli okres zawartej umowy jest krótszy niż do roku 2020,

 - jeśli umowa zawarta jest  na dłużej niż jeden rok akademicki:

do poczynienia ustaleń, w przypadku zmian w danych dotyczących mobilności,

w obu przypadkach należy tego dokonać nie później niż do końca stycznia w roku akademickim  poprzedzającym  rok obowiązywania umowy.

 • przekazanie zatwierdzonej kopii umowy międzyinstytucjonalnej do Działu Współpracy z Zagranicą  (C1, pok. 109) oraz do Dziekana Wydziału.
 • przechowywanie zeskanowanych kopii umów międzyinstytucjonalnych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji wyjazdów pracowników, studentów wyjeżdżających oraz przyjeżdżających, w tym przekazywanie do Dziekanatu Wydziału informacji i kopii niezbędnych dokumentów dot. studentów i pracowników wyjeżdżających bądź przyjeżdżających (np. kopii wniosku na wyjazd/przyjazd, Learning Agreement, zmian do Learning Agreement etc.) w ramach  umowy/umów prowadzonych przez Koordynatora.
 • rekrutację studentów na wyjazd na studia za granicę na Wydziale
 • pomoc  studentowi w przygotowaniu programu studiów (uzgodnienie Learning Agreement) ze szczególną dbałością o ustalenie prawidłowej  ilości punktów ECTS, współpraca w tym zakresie z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Uczelnianym,
 • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą dokumentów dot. rekrutacji w terminie podanym przez DWZ:

1.    Listy osób zakwalifikowanych.

2.    Ankiety rekrutacyjnej.

3.     Certyfikatu językowego (kopia).

 •  wysłanie do uczelni  zagranicznej nominacji zakwalifikowanych studentów (o ile uczelnia partnerska tego wymaga),
 • zatwierdzenie wraz z Dziekanem Wydziału i w porozumieniu  z Uczelnią partnerską programu studiów „Learning Agreement” 
 •  zatwierdzenie wraz z Dziekanem Wydziału formularza „Wniosku na wyjazd za granicę” przygotowanego przez studenta, pobranego  i wydrukowanego z serwisu wnioski.dwz.agh.edu.pl
 • pomoc studentowi w zatwierdzeniu zmian przez Dziekana Wydziału  w Learning Agreement podczas jego pobytu za granicą (jeśli zajdzie taka konieczność)
 •  monitoring studiów  oraz pomoc studentowi w sytuacjach problemowych związanych ze studiami  Erasmus + w Uczelni partnerskiej,
 •  opieka i monitoring studentów przyjeżdżających na AGH z Uczelni partnerskiej wraz z zadbaniem o spełnienie przez nich wymaganych warunków formalnych,
 • zatwierdzenie wraz z Dziekanem Wydziału formularza ”Zgłoszenia nauczyciela akademickiego” oraz „Wniosku na wyjazd  za granicę” przygotowanego przez pracownika i wydrukowanego z serwisu wnioski.dwz.agh.edu.pl
 • współpracę z Koordynatorem Uczelnianym oraz Działem Współpracy  z Zagranicą.

 plik pdf

Rola Koordynatora Wydziałowego AGH (opiekuna umowy międzyinstytucjonalnej) Programu Erasmus+