Rekrutacja studentów w Programie Erasmus+

  • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na Wydziałach, które zawarły umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami partnerskimi.
  • Kwalifikacja studentów powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem warunków umów międzyinstytucjonalnych (liczby wysyłanych studentów, liczby miesięcy studiów zagranicznych, poziomu studiów, znajomości języka).
  • Wyjazd stypendialny w Programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time), a w przypadku praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin.
  • Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające; kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
  • Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. studia, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie mogą być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
  • Wyjeżdżając za granicę (studia/praktyki) w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim oraz musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd.
  • W przypadku kwalifikacji studentów trzeciego roku studiów licencjackich   lub czwartego roku studiów inżynierskich, warunkiem wyjazdu na studia jest udokumentowanie  ich przyjęcia (zaświadczenie z Dziekanatu)  na studia drugiego stopnia odbywane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  • W momencie wyjazdu do uczelni partnerskiej student musi posiadać status studenta AGH w Krakowie.

WYJAZD Z GRANTEM ZEROWYM

Student może ubiegać się o wyjazd bez dofinansowania i otrzymać status studenta programu Erasmus+, tzw. wyjazd z grantem zerowym.

Studenci z grantem zerowym w procesie rekrutacji powinni być umieszczeni na liście podstawowej Wydziału.

WYJAZD Z INNEGO WYDZIAŁU NIŻ MACIERZYSTY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

Student może ubiegać się o wyjazd na stypendium na podstawie umowy zawartej przez wydział inny niż macierzysty, pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora Wydziałowego/Umowy (z innego Wydziału)  oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału macierzystego odpowiedzialnego za realizacje Learning Agreement studenta.

Należy pamiętać, że pierwszeństwo w procesie rekrutacji powinni mieć studenci  z Wydziału macierzystego.

REZYGNACJA Z WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

W przypadku rezygnacji studenta (któremu przyznano stypendium) będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym roku akademickim.

Student który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację w CSM AGH wraz z uzasadnieniem (C-1, pok.109).