Erasmus+ Pracownik

Wymiana nauczycieli akademickich musi być poprzedzona podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.

Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie.

Umowy mogą być inicjowane tylko przez jednostki Uczelni.

Umowy ze strony AGH podpisuje Prorektor ds. Współpracy.