Wyjazdy na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (STT)

OGÓLNE ZASADY

Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (udział w seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, dla nauczycieli akademickich - udział w specjalistycznych kursach z metodyki nauczania).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.

Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską, a także nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej.

Podstawą ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego planu szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement (www.erasmusplus.agh.edu.pl), który musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą. Plan pracy powinien zostać podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika).

Pracownik zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia zadeklarowanego  w zgłoszonym planie szkoleniowym, podpisanym przez Dziekana/Kierownika Wydziału/Działu.

Wysokość przyznanego grantu jest ściśle związana z zadeklarowanym w zgłoszeniu krajem, w którym odbędzie się szkolenie.

Pracownicy samodzielnie uczestniczą w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć szkolenie. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

Wszelkie zmiany mogą nastąpić tylko w losowych przypadkach i wymagają każdorazowej zgody uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

OKRES POBYTU PRACOWNIKA W INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ

 • Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r.
 •  Długość pobytu to minimum 4 dni, w tym 2 dni przeznaczone na podróż, a maksymalna to 7 dni, w tym 2 dni na podróż.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW                             

 • Pracownicy składają zgłoszenie na wyjazd do Centrum Spraw Międzynarodowych - Sekcja Wymian Międzynarodowych (pawilon C-1, skrytka CSM) do dnia 15.08.2022
 • Przy kwalifikacji pracowników na wyjazdy, pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,  posiadające krótszy staż pracy,  związane z uczelnią umową o pracę,  ubiegające się o wyjazd w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych lub cyfrowych

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym udział w szkoleniu.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

Pracownik rezygnujący z wyjazdu zobowiązany jest do złożenia w CSM pisemnej rezygnacji wraz z uzasadnieniem.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu pracownika z listy zasadniczej, pracownicy znajdujący się na liście rezerwowej mogą ubiegać się o wyjazd.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do:

 • podpisania umowy pracownik-AGH z wyszczególnionymi datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji partnerskiej (2 egzemplarze)
 • złożenia w CSM uzgodnionego pomiędzy stronami indywidualnego planu pracy Staff Mobility for Training Mobility Agreement - skan przed wyjazdem, oryginał dokumentu po powrocie (www.erasmusplus.agh.edu.pl)
 • złożenia do CSM wniosku na podróż służbową poza granice kraju (4 egzemplarze wydrukowane dwustronnie) na min. 7 dni roboczych przed planowanym dniem wyjazdu https://wnioski.dwz.agh.edu.pl. Proszę o zapoznanie się z trybem składania wniosku na podróż służbową poza granicę kraju
 • potwierdzenie rejestracji w systemie ODYSEUSZ prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

DOKUMENTY WYMAGANE PO POWROCIE

Po powrocie ze szkolenia pracownik zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia raportu-ankiety (on-line). Pracownik zostanie poinformowany o ankiecie drogą elektroniczną przez system sprawozdawczy NA.
 • Przedłożenia oryginału zaświadczenia potwierdzającego czas pobytu wraz  z informacją o zrealizowanym szkoleniu w instytucji/uczelni partnerskiej. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej
 • Złożenia druku rozliczenia wyjazdu w terminie do 14 dniu od daty powrotu wraz z potwierdzeniem otrzymania środków. https://wnioski.dwz.agh.edu.pl
 • Dostarczenia potwierdzenia otrzymanego stypendium
 • Dostarczenia wypełnionego i potwierdzonego przez Kierownika Jednostki formularza Polecenia Wyjazdu Służbowego (druk delegacji) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy)

Pracownik AGH musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Ubezpieczenie zapewnia Uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego.

 REGULAMIN PROGRAMU ERASMUS+ STT - KRAJE PROGRAMU