Stypendia

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM - PRACOWNICY WYJEŻDŻAJĄCY NA SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (STT)

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na dofinasowanie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej.

Wysokość stypendium ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Ustalone kwoty dofinansowania nie ulegną zmianie, nawet w przypadku rezygnacji pracowników z wyjazdów.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wysokość dziennej stawki stypendium Erasmus+, przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni, wynosi:

 Kraj docelowy

     Stawka dzienna
             

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

oraz kraje regionu 14: Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania

              180 €

      (126 € > 14 dni)

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

oraz kraje regionu 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

              160 €

      (112 € > 14 dni)

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

              140 €

       (98 € > 14 dni)

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym dniem, w jakim pracownik – zgodnie z przyjętym do realizacji planem szkolenia – musi być obecny w instytucji przyjmującej.

Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w jakim pracownik musi być obecny w instytucji przyjmującej.

Maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio przed oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po okresie mobilności  będzie dodany do okresu mobilności. Na okres tych maksymalnie dwóch dni będzie wypłacone pracownikowi stypendium.

Ostateczna kwota za cały okres mobilności będzie określona poprzez pomnożenie liczby dni wynikających z dat pobytu pracownika za granicą  przez  stawkę dzienną przysługującą w danym kraju. 

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w uczelni przyjmującej  będzie krótszy niż ten ustalony w umowie pierwotnej okres dofinansowania, wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią  okres dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się, a dofinansowanie na okres przekraczający ten uzgodniony okres  zostanie uznane za dofinansowanie zerowe.

Warunki płatności

Stypendium  będzie wypłacane na podstawie wniosku na podróż służbową poza granicę kraju w formie ryczałtu zgodnie ze stawką ustaloną dla danego kraju.