Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Ogólne zasady

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznych, z którymi AGH  podpisała umowy międzyinstytucjonalne.

Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program nauczania (Mobility Agreement), który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłająca i goszczącą.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej w Programie ERASMUS+

 • Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r.
 • Najkrótszy pobyt nauczyciela akademickiego to 4 dni (w tym dwa dni na podróż), w trakcie którego należy przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Maksymalny czas pobytu w partnerskiej uczelni to 7 dni (w tym dwa dni na podróż)

REKRUTACJA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH - ERASMUS+

 • Nauczyciele składają zgłoszenia na wyjazd  do Centrum Spraw Międzynarodowych - Sekcja Wymian Międzynarodowych (pawilon C-1, skrytka CSM) do dnia 15.08.2022, które powinny być zaakceptowane przez Dziekana Wydziału i Koordynatora umowy bilateralnej.
 • Przy kwalifikacji  pracowników na wyjazdy, kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy, posiadające krótszy staż pracy,  związane z uczelnią umową o pracę są traktowane priorytetowo.
 • Lista zasadnicza obejmuje tylko jeden wyjazd  każdego zgłoszonego nauczyciela akademickiego.

WYMAGANIA JĘZYKOWE - ERASMUS+

Nauczyciel powinien wykazać się znajomością języka obcego w stopniu  umożliwiającym prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej.

REZYGNACJA Z WYJAZDU - ERASMUS + 

W przypadku rezygnacji  z wyjazdu pracownika z listy zasadniczej będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym roku akademickim.

Pracownik, który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację wraz z uzasadnieniem skierowaną do Koordynatora Uczelnianego, którą należy złożyć w CSM.

WYMAGANE DOKUMENTY PRZED WYJAZDEM - ERASMUS+

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

 • podpisania  umowy pracownik-AGH,
 • złożenia w CSM programu zajęć dydaktycznych  „Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement”, który został uzgodniony pomiędzy stronami. Dokument, po stronie uczelni przyjmującej, powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za uznawalność realizowanych podczas mobilności zajęć, po stronie AGH przez Dziekana Wydziału.
 • złożenia do CSM - AGH wniosku na podróż służbową poza granicę kraju  co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym dniem wyjazdu https://wnioski.dwz.agh.edu.pl . Proszę o zapoznanie się z trybem składania wniosku na podróż służbową poza granicę kraju
 • potwierdzenie rejestracji w systemie ODYSEUSZ prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY PO POWROCIE ZE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

Po powrocie z wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do: 

 • Wypełnienia raportu-ankiety (on-line). Nauczyciel akademicki zostanie poinformowany o ankiecie drogą elektroniczną przez system elektronicznej sprawozdawczości NA.
 • Przedłożenia zaświadczenia z uczelni przyjmującej o okresie pobytu w tej uczelni wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej i podpisane przez tą samą osobę, która podpisała Mobility Agreement
 • Złożenia w CSM rozliczenia wyjazdu do 14 dni od daty powrotu https://wnioski.dwz.agh.edu.pl
 • Dostarczenia potwierdzenia otrzymanego stypendium
 • Dostarczenia wypełnionego i potwierdzonego przez Dziekana formularza Polecenia Wyjazdu Służbowego (druk delegacji) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy)

Pracownik AGH musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Ubezpieczenie zapewnia Uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego.

 

REGULAMIN PROGRAMU ERASMUS+ STA - KRAJE PROGRAMU

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/wyjazdy-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-sta/regulamin/