Stypendium

WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW na studia/praktyki W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – stanowią dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w kraju wymiany.

W trakcie otrzymywania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Aktualne stawki na dany rok akademicki znajdują się w zakładkach Finansowanie - rok akademicki

Warunki dofinansowania

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym dniem, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej (data pierwszego dnia zajęć / pierwszego dnia w praktyki).

Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej (koniec sesji egzaminacyjnej/roku studiów/pracy).

Ostateczna kwota za cały okres mobilności będzie określona poprzez pomnożenie liczby miesięcy i dni wynikających z dat pobytu studenta za granicą w przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego.

W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.  

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie krótszy o więcej niż  5 dni w porównaniu z okresem na umowie finansowej lub aneksie do umowy wydłużający/skracający okres dofinansowania, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią okres dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się a okres przekraczający ten uzgodniony  zostanie uznane za dofinansowanie zerowe.

Uwaga!  wszelkie przedłużenia pobytu muszą zostać zgłoszone do uczelni macierzystej  min. miesiąc przed planowanym zakończeniem mobilności. Szczegóły: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/przedluzenie-pobytu-erasmus/

Dofinansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie podobnych kosztów już (s)finansowanych ze źródeł Wspólnoty Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi,  jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy. Jednakże zwrot nie będzie wymagany jeżeli student nie będzie mógł ukończyć planowanych działań za granicą z powodu działania siły wyższej. Takie przypadki wymagają pisemnego zgłoszenia przez studenta natychmiast po zaistnieniu siły wyższej  i podlegają zatwierdzeniu przez NA.

Warunki płatności

Wypłata stypendium następuje zgodnie umową AGH - student na dofinansowanie Erasmus+ realizowana jest w dwóch ratach:

  • Pierwsza rata stypendium na studia/ praktyki w wysokości 70% kwoty stypendium  wypłacana jest w terminie do 30 dni od podpisania umowy przez ostatnią ze stron, ale nie wcześniej niż 30 dni przed wyjazdem.
  • Druga rata stypendium wypłacana jest po powrocie ze studiów/praktyki w terminie do 45 dni od  rozliczenia w CSM. Warunki rozliczenia:
    http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rozliczenie-pobytu-erasmus/

 

W przypadku pytań dotyczących wypłat prosimy o kontakt:

Finansowanie PO WER studia/praktyki Agnieszka Osińska osinska@agh.edu.pl

Szczegóły: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/finansowanie-po-wer/ 

Finansowanie Erasmus+ studia Anna McKnight mcknight@agh.edu.pl

Finansowanie Erasmus+ praktyki Monika Stępniowska mstep@agh.edu.pl

W/w terminy są ustalone ze względu na konieczność zatwierdzenia zleceń wypłat stypendiów realizowanych przez Kwesturę AGH.

Studenci, którzy nie otrzymają zatwierdzonych dokumentów z uczelni partnerskiej takich jak Transcript of Records, potwierdzenie odbycia studiów/praktyk (po zakończeniu mobilności) proszeni są o niezwłoczne powiadomienie Centrum Spraw Międzynarodowych oraz złożenie do CSM podania skierowanego do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie terminu  rozliczenia wyjazdu (C-1, pok.109). Wzór pisma w zakładce Dokumenty.

UWAGA!

Stypendia finansowane z Programu Erasmus+ są wypłacane w walucie EUR.

Stypendia finansowane z Programu POWER są wypłacane w walucie PLN.