Finansowanie PO WER - student ze stypendium socjalnym/student niepełnosprawny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Od 2014 roku AGH bierze udział w projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Program umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.


Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

STUDENCI Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa, np.:
•koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika,
•koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego,
•koszty specjalnej opieki medycznej,
•koszty specjalnych materiałów dydaktycznych,
•koszty specjalnego ubezpieczenia medycznego.

Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Każdy dodatkowy koszt wskazany we wniosku wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika.


Wniosek o przyznanie zwrotu dodatkowych kosztów musi zostać złożony do  DWZ(C-1, POK.109) najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem mobilności.
Oceną wniosku zajmuje się Narodowa Agencja.
Dodatkowo przyznana kwota będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (faktury, rachunki).

STUDENCI ZE STYPENDIUM SOCJALNYM


Studenci otrzymujący stypendium socjalne w celu zakwalifikowania się do programu PO WER,  muszą złożyć do Koordynatora Wydziałowego/Umowy, zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w momencie rekrutacji na Wydziale.


Otrzymanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania, ustalonego w umowie na wyjazd pomiędzy uczelnią i studentem.