Finansowanie POWER 2015/2016

WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE ROK AKADEMICKI 2015/2016

Umowa finansowa pomiędzy Narodowa Agencją w Warszawie, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ ze „wsparciem indywidualnym” równym zero.

Studenci wyjeżdżający na praktyki  spełniający definicję osoby znajdującej się   w trudnej sytuacji materialnej nie otrzymują dofinansowania z funduszu PO WER.

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia  

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym*

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

2936 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

400 euro

2517 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 euro

2097 zł

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać  dodatkowo 200 € (czyli 839 złotych) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,1942 zł

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE( Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)  z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+

Semestr  letni 2014/15 (rekrutacja studenta na wydziale na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+) jest podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę.

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez Uczelnię na podstawie oddzielnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności,  do Działu Współpracy z Zagranicą (C-1, pok.109) po zakończeniu rekrutacji na wydziale.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem na studia za granicę.

Wzór  wniosku, który zawiera minimalne wymagania jest dostępny w Dziale Współpracy z Zagranicą AGH oraz na stronie internetowej: www.erasmusplus.agh.edu.pl.

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna - uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikająca  z niepełnosprawności (inne niż standardowe koszty związane z podróżą  i utrzymaniem podczas pobytu za granicą).

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą.

Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste*,a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) - jako kwota ryczałtowa** uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

* Koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności.

**Kwota ryczałtowa w wysokości iloczynu dni pobytu i jednostkowej stawki ryczałtowej przypadającej

na miesiąc dotyczy pobytu długoterminowego tj. trwającego minimum  2 miesiące - zgodnie z tabelą stawek przewidzianą dla wyjazdów studentów

na dzień dotyczy pobytu krótkoterminowego tj. krótszego niż 2 miesiące zgodnie z tabelą stawek określonych dla pracowników uczelni.

c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia).                 

Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);

e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);

f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta(koszty specjalnego ubezpieczenia);

g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego  o niepełnosprawności lub lekarza).

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Koordynatora Programu Erasmus+  w AGH.

Wniosek musi być zaopiniowany przez przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi lub być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.

Koordynator Programu Erasmus+ w AGH oceniając wniosek, może zażądać od studenta ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Bezzwłocznie po podjęciu decyzji przez Koordynatora Programu Erasmus+ w AGH, DWZ poinformuje studenta ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).

Po zatwierdzeniu wniosków  Uczelnia, zgodnie z Załącznikiem III „Zasady finansowe i umowne”,ubiega się o dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych w raporcie postępu do NA (w formie zbiorczej imiennej listy osób z przyznanymi kwotami).

Student z orzeczoną niepełnosprawnością będzie zobowiązany do rozliczenia wyjazdu na studia w Dziale Współpracy z Zagranicą (C-1, pok.109) bezzwłocznie po zakończeniu przez niego pobytu za granicą. Uczelnia będzie miała prawo do nieuznania dodatkowego kosztu, jeżeli poniesione wydatki nie spełniają kryteriów przyznania.

Wysokość stypendium

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli A,B) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności  i oszczędne.

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia  

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

2097 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

400 euro

1678 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 euro

1258 zł

Tabela  B - Wyjazdy studentów na praktykę – dotyczy jedynie wyjazdów studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER*

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600 euro

2517 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

500 euro

2097 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400 euro

1678 zł

*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,1942 zł