Praktyki krok po kroku

UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA OBECNE ZAGROŻENIE COVID-19 REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI BĘDZIE PROWADZONA ONLINE - SZCZEGÓŁY: www.dwz.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rekrutacja-erasmus-20202021/

 

Rekrutacja w AGH jest przeprowadzona na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni) i  odbywa się w miesiącach marzec-kwiecień  bezpośrednio na Wydziałach AGH u Koordynatorów Wydziałowych.

Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Turcji.

Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Student sam poszukuje miejsca odbycia praktyki.

1. Wykaz Koordynatorów Wydziałowych

2. Oferty praktyk przesyłane do Narodowej Agencji  z zagranicznych instytucji

3. Więcej ofert praktyk można znaleźć na stronie: http://erasmusintern.org/

Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże - w programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Studenci, którzy będą chcieli wyjechać jako absolwenci muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, czyli zakwalifikować się do programu jeszcze przed ukończeniem studiów. UWAGA! W trakcie mobilności nie można zmienić statusu ze studenta na absolwenta.

Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

Uwaga! Praktyki absolwenckie finansowane wyłącznie ze środków Programu Erasmus+ (finansowanie ze środków Programu PO WER nieuprawnione)

Dokumenty które student powinien złożyć do Koordynatora Wydziałowego/Praktyk w terminie wyznaczonym przez Wydział:


1. Ankieta informacyjna kandydata do celów rekrutacji.
W dokumencie wymagany jest podpis kandydata, Koordynatora
Wydziałowego/Umów oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału.

2. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2.

Dokumenty, które student (po zakończonej rekrutacji na Wydziale)
powinien indywidualnie złożyć w DWZ (C-1, pok. 109)
:


1. Learning Agreement for traineeships (porozumienie o programie praktyk);
to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą,
określająca program praktyk, w których student ma uczestniczyć.
Ze strony Uczelni/Wydziału dokument ten powinna podpisać osoba
upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń
Dziekan/Prodziekan i Koordynator Wydziałowy/Praktyk oraz student.

Do Działu Współpracy z Zagranicą student powinien złożyć dokument LA zatwierdzony podpisem Dziekana/Prodziekana oraz zatwierdzony przez uczelnie partnerską w celu podpisania umowy AGH-student.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty studiów (dzień, miesiąc, rok) na potrzeby późniejszego naliczenia stypendium.

W przypadku braku dokładnych dat w dokumencie LA należy dostarczyć dodatkowy list z uczelni partnerskiej/przedsiębiorstwa potwierdzający dokładny okres planowanych studiów.

Do spisania umowy AGH-student dopuszczalny jest skan dokumentu LA (przed wyjazdem).

2. Wniosek na wyjazd za granicę
Dokument można pobrać ze strony internetowej: wnioski.dwz.agh.edu.pl po uprzednim założeniu konta przez studenta. Po uzyskaniu statusu "w przygotowaniu" prosimy o wydrukowanie dokumentu. W dokumencie wymagany jest podpis studenta, Koordynatora Wydziałowego/Umowy oraz Dziekana/Prodziekana. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do DWZ.

3. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do DWZ przed podpisaniem umowy AGH-student: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

W momencie podpisywania umowy AGH-student student otrzymuje z DWZ zaświadczenie do NFZ w celu otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). DWZ może wystawić ten dokument tylko na podstawie podpisanego trójstronnie Learning Agreement (z dokładnymi datami studiów).

4. Dane bankowe:

Numer konta walutowego w standardzie IBAN, SWIFT code banku (finansowanie Erasmus+)

Numer konta złotówkowego w standardzie IBAN, SWIFT code banku (finansowanie Erasmus+, POWER)

5. W przypadku wyjazdów absolwentów - zaświadczenie o statusie absolwenta.


Test językowy 
 OLS 

Podczas podpisywania umowy finansowej AGH-Student, zostanie przesłany link do zalogowania się na platformie OLS. Student zobowiązany jest wypełnić test językowy przesłany z systemu OLS na e-mail podany przez studenta w terminie do dnia rozpoczęcia mobilności oraz przesłać potwierdzenie drogą elektroniczną do DWZ.

Praktyczne wskazówki i informacje  dla  studentów Erasmus+ korzystających  z systemu OLS (pdf) 

Na 2 tygodnie przed końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowych podczas stypendium.

HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW AGH-STUDENT

W zależności od terminu wyjazdu studenta na praktyki, student zobowiązany jest podpisać umowę AGH–student w DWZ (C-1, pok.109):

do dnia 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr zimowy

do dnia 30 kwietnia w przypadku wyjazdu na semestr letni

Warunkiem podpisania umowy AGH–student jest dostarczenie do DWZ przez
studenta dokumentu Learning Agreement for Traineeships (podpisanego dwustronnie) oraz Wniosku na wyjazd za granicę.

Wymagane dokumenty do rozliczenia  stypendium w ramach Programu Erasmus+:

Wszystkie zaświadczenia należy pobrać z uczelni zagranicznej w końcowej fazie pobytu.

 

1. Zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z opinią o zrealizowanych praktykach, które będzie zawierać informacje o tym, że student odbył praktyki w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien zawierać dokładne daty studiów dzień/miesiąc/rok- oryginał DWZ/kopia Dziekanat, uczelnia nie wydaje formularza( przed wyjazdem) do potwierdzenia.

2. Dokument ewentualnych zmian EXCEPTIONAL MAJOR CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT .

3. Student zobowiązany jest wypełnić raport-ankietę on-line przesłaną z systemu Mobility Tool na e- maila podanego przez studenta oraz test językowy przesłany z systemu OLS na e-maila podanego przez studenta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia mobilności (jest to warunek konieczny rozliczenia).  Student, który nie złoży raportu -ankiety oraz nie wypełni testu językowego jest zobowiązany do pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania z UE.

 

Zaliczenie studiów Erasmus+ przez Dziekana/dokumenty do Dziekanatu wydziału

Po powrocie ze studiów za granicą wymagane dokumenty należy w pierwszej kolejności przedłożyć w Dziekanacie Wydziału  w celu zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą w ramach Programu Erasmus+ przez Dziekana Wydziału zgodnie z uzgodnionym ”porozumieniem o programie zajęć” – Learning Agreement/Training Agreement.

W Dziekanacie Wydziału należy również zostawić kopie wszystkich dokumentów.

Wszystkie przedmioty uzgodnione w porozumieniu o programie zajęć tzw.  Learning Agreement powinny być zaliczone na macierzystym wydziale, a oceny uzyskane  w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

Rozliczenie studiów Erasmus+(Dział Współpracy z Zagranicą, budynek C-1 pok.109)

Następnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do DWZ wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu za granicą w celu rozliczenia finansowego z otrzymanego grantu oraz w celu podpisania dokumentu stanowiącego rozliczenie końcowe przygotowanego przez DWZ .

Student  będzie miał prawo do modyfikacji złożonego raportu ankiety w terminie do 70 dni od zakończenia pobytu w organizacji przyjmującej.

Skrócenie pobytu na studiach/praktykach

Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (studia) lub 2 miesiące (praktyki). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem  i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni zagranicznej). Skrócenie pobytu – „siła wyższa”- jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, albo ciężko się rozchoruje, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od studenta. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą.