Praktyki krok po kroku

Po zakończeniu procesu rekrutacji (http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/), studenci, którzy zakwalifikowali się na wyjazd i zostali powiadomieni o decyzji przez  Koordynatorów Wydziałowych oraz otrzymali potwierdzenie od organizacji zagranicznej przygotowują dokumenty konieczne do złożenia w DWZ w celu podpisania umowy finansowej na dofinansowanie na wyjazd:

1. Learning Agreement for traineeships - porozumienie o programie praktyk.

Learning Agreement (LA) to umowa między studentem, organizacją przyjmującą i wydziałem macierzystym, określająca program praktyk, które student ma odbyć w jednostce przyjmującej. Porozumienie zawiera opis planowanych praktyk, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w organizacji zagranicznej.

Do Działu Współpracy z Zagranicą student powinien złożyć dokument LA zatwierdzony podpisem Dziekana/Prodziekana oraz zatwierdzony przez organizację zagraniczną w celu podpisania umowy finansowej AGH-student.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty praktyk (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium.

Do spisania umowy o dofinansowanie dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.

Można dokonywać zmian w trakcie mobilności w części LA During Mobility. Zmiany należy ustalać z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym oraz organizacją przyjmującą.

Planowany zakres praktyk należy konsultować z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym.


2. Wniosek na wyjazd za granicę

Dokument należy pobrać ze strony internetowej: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl  po uprzednim założeniu konta przez studenta.

Po uzyskaniu statusu "w przygotowaniu" prosimy o wydrukowanie dokumentu oraz otrzymanie wymaganych podpisów i pieczątek (podpis studenta, Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana, pieczątka wydziału w lewym górnym rogu). Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do DWZ.

3. Ubezpieczenie OC i NNW

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do DWZ w momencie podpisania umowy o dofinansowanie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Dodatkowo wymagana jest ważna kata EKUZ.

4. Dane bankowe

Stypendium wypłacane jest na imienne konto stypendysty. Student powinien posiadać własne konto bankowe, akceptowane są konta wszystkich banków polskich oraz zagranicznych. 

5. Podpisanie umowy o dofinansowanie Erasmus+ AGH - student w Dziale Współpracy z Zagranicą

W zależności od terminu wyjazdu studenta na studia, student zobowiązany jest podpisać umowę w DWZ (C-1, pok. 109) w terminach:

  • Od połowy sierpnia (dokładny termin zależy od daty podpisania umowy AGH z Narodową Agencją programu Erasmus+) do 30 września w przypadku wyjazdu na semestr zimowy
  • od 16 listopada do 15 grudnia w przypadku wyjazdu na semestr letni. 

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z programu.

UWAGA! Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z opiekunem danego wydziału w DWZ (lista poniżej) w celu umówienia aktualnych procedur podpisania umowy finansowej na wyjazd. Następnie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na Dzienniku podawczym w budynku C1 (przy portierni) lub przesłać pocztą na adres uczelni wraz z informacją budynek C1 pokój 109.

Praktyki:

Wszystkie Wydziały AGH – Monika Stępniowska mail: mstep@agh.edu.pl; tel: 12 617 51 00

Dofinansowanie PO WER

Wszystkie Wydziały AGH – Agnieszka Osińska mail: osinska@agh.edu.pl; tel: 12 617 33 02

6. Test językowy  OLS 

Po podpisaniu umowy w DWZ zostanie przesłany link do zalogowania się na platformie OLS. Student zobowiązany jest wypełnić test językowy przesłany z systemu OLS na e-mail podany przez studenta w terminie do dnia rozpoczęcia mobilności oraz przesłać potwierdzenie drogą elektroniczną do DWZ.

Praktyczne wskazówki i informacje  dla  studentów Erasmus+ korzystających  z systemu OLS (pdf) 

Przed  końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu (jeśli jest wymagany).

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowych podczas stypendium.

Dane AGH,  które mogą być przydatne do przygotowania dokumentów i aplikacji do organizacji zagranicznej:

kod Uczelni Erasmus+: PL KRAKOW02

Departmental coordinator – Koordynator wydziałowy

Institutional coordinator – Koordynator Uczelniany


Zakwaterowanie

AGH nie pośredniczy w poszukiwaniu zakwaterowania za granicą. Studenci we własnym zakresie aplikują o zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu w organizacji zagranicznej: w akademikach – za pośrednictwem International Office uczelni partnerskich, prywatnie – za pośrednictwem biur pośrednictwa mieszkań.

Wypłata stypendium

Szczegóły na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/finansowanie-erasmus/

Pamiętaj o rozliczeniach wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na wydziale macierzystym AGH  i w DWZ

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rozliczenie-pobytu-erasmus/ 

UWAGA!
Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.