Przed wyjazdem Erasmus+

WYMAGANE DOKUMENTY PRZED WYJAZDEM -  ERASMUS+ 

  1. Student zobowiązany jest zapoznać się z założeniami Programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę  www.erasmusplus.agh.edu.pl, gdzie będą zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.
  2. Student zobowiązany jest zapoznać się ze stroną internetową uczelni zagranicznej w celu zapoznania się z ofertą uczelni skierowaną do studentów Programu Erasmus+, ofertą programową, terminem przesłania aplikacji oraz możliwościami zakwaterowania.
  3. Student zobowiązany jest zgłosić do Koordynatora Wydziałowego/Umów potrzebę wysłania nominacji – oficjalnego zgłoszenia studenta jeśli uczelnia partnerska tego wymaga. Terminy są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych.

Warunkiem przyznania stypendium studentowi, który przeszedł pomyślnie procedurę aplikacyjną, jest:

1. przygotowanie porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement lub programu praktyk Training Agreement .

Ze strony Uczelni/Wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (Dziekan/Prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.

2. założenie swojego konta w Serwisie Wniosków DWZ (informacje na stronie: wnioski.dwz.agh.edu.pl) wydruk z serwisu tylko formularza Wniosku na wyjazd za granicę.

3.  złożenie w Dziale Współpracy z Zagranicą(C-1, pok.109):

  • formularza Wniosku na wyjazd za granicę(wydruk ze strony: wnioski.dwz.agh.edu.pl) zaakceptowanego przez Koordynatora Wydziałowego/Umowy oraz Dziekana Wydziału.
  • formularza Learning Agreement /Training Agreement 

4. podpisanie umowy AGH-student, w Dziale Współpracy z Zagranicą  (C-1, pok.109)

Umowa AGH-student, szczegółowo określa warunki wyjazdu (czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, termin w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.)

Student na podstawie zaświadczenia z DWZ o zakwalifikowaniu na wyjazd zobowiązany jest wyrobić sobie w Narodowym Funduszu Zdrowia kartę ubezpieczeniową . Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Student powinien samodzielnie wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez studenta w miejscu pracy /w miejscu realizacji studiów).

 Student powinien samodzielnie wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu i podróży (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez uczestnika w miejscu pracy /w miejscu realizacji studiów.

 Dla Studentów, którzy dostaną stypendium w walucie EUR zalecamy założenie konta walutowego, żeby nie nastąpiło przewalutowanie z EUR na PLN.