Przedłużenie pobytu Erasmus+

PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA STUDIACH/PRAKTYKACH W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego.

Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej na przedłużenie pobytu, a następnie uzgodnić z Dziekanem/Prodziekanem    Learning Agreement (Porozumienie o programie zajęć) dot.okresu przedłużenia studiów.W dokumencie powinny być wpisane dokładne daty(dzień/miesiąc/rok). Należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresu studiów

Następnie student składa podanie z prośbą o przedłużenie pobytu do Koordynatora Uczelnianego. Do podania należy dołączyć Learning Agreement (podpisany dwustronnie). Podanie należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (C-1, pok.109). Podanie (skan) można przesłać również droga elektroniczną e-mai:erasmus@agh.edu.pl

Wniosek o przedłużenie okresu pobytu na studiach za granicą  powinien być zgłoszony do AGH- DWZ, przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności (umowa AGH-student).

Jeżeli Uczelnia wysyłająca wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, umowa AGH-student wymaga aneksowania.