Rekrutacja studentów Erasmus+

Rekrutacja na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni) odbywa się corocznie w miesiącach marzec-kwiecień poprzedzających rok akademicki wyjazdu bezpośrednio na Wydziałach AGH u Koordynatorów Wydziałowych.

Dokładne terminy rekrutacji na dany rok akademicki są podane po otrzymaniu informacji od Koordynatorów Wydziałowych w czasie ogłoszenia rekrutacji na poszczególnych Wydziałach macierzystych studentów

Terminy na poszczególnych wydziałach ustalone przez Koordynatorów Wydziałowych rekrutacja 2022/23.

Lp.

NAZWA WYDZIAŁU

OSTATECZNE TERMINY REKRUTACJI na rok akademicki 2022/2023

1

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

 15.03.-12.04.2022

2

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 15.04.2022

3

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 28.03.-15.04.2022

4

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska   

 15.04.2022

5

Wydział Odlewnictwa

 15.04.2022

6

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 28.03.-14.04.2022

7

Wydział Energetyki i Paliw

 13.04.2022

8

Wydział Matematyki Stosowanej

 14.04.2022

9

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 28.03.-15.04.2022

10

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 28.03.-15.04.2022

11

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 23.03.-13.04.2022

12

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 13.04.2022

13

Wydział Metali Nieżelaznych

 28.03.-15.04.2022.

14

Wydział Zarządzania

 15.04.2022

15

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 15.04.2022

16

Wydział Humanistyczny

 28.03.-11.04.2022

17

Szkoła Doktorska

 28.03.-20.04.2022

Informacje ogólne dot. rekrutacji:

  • Studenci zainteresowani wyjazdem na studia/praktyki w danym roku akademickim powinni kontaktować się z Koordynatorem wydziałowym oraz Koordynatorem umowy którą są zainteresowani: Wykaz na stronie:

www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/

  • Kwalifikacja studentów powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem warunków umów międzyinstytucjonalnych (liczby wysyłanych studentów, liczby miesięcy studiów zagranicznych, poziomu studiów ,znajomości języka).
  • Wyjazd stypendialny w Programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (30 ECTS/semestr), a w przypadku praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin. Zmniejszona liczba ECTS możliwa jest tylko za zgoda Koordynatora Uczelnianego
  • Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające; kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
  • Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. studia, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie mogą być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
  • Wyjeżdżając za granicę (studia/praktyki) w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim oraz musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd.
  • W przypadku kwalifikacji studentów trzeciego roku studiów licencjackich   lub czwartego roku studiów inżynierskich, warunkiem wyjazdu na studia jest udokumentowanie  ich przyjęcia (zaświadczenie z Dziekanatu)  na studia drugiego stopnia odbywane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zaleca się planowanie  wyjazdu na tym semestrze na uczelnie gdzie semestr letni rozpoczyna się najwcześniej pod koniec lutego oraz wcześniejszy kontakt z Koordynatorem Wydziałowym w celu uzyskania zgody na wyjazd w tym semestrze.
  • W momencie wyjazdu do uczelni partnerskiej student musi posiadać status studenta AGH w Krakowie.

WYJAZD Z GRANTEM ZEROWYM

Student może ubiegać się o wyjazd bez dofinansowania i otrzymać status studenta programu Erasmus+, tzw. wyjazd z grantem zerowym.

Studenci z grantem zerowym w procesie rekrutacji powinni być umieszczeni na liście podstawowej Wydziału.

UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA WYJAZD  Z UMOWY  ERASMUS+ ZAWARTEJ  PRZEZ KOORDYNATORA INNEGO  WYDZIAŁU (NIŻ MACIERZYSTY).

Rekrutacja studentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ odbywa się zawsze na wydziale macierzystym studenta.

Student może ubiegać się o wyjazd na stypendium na podstawie umowy zawartej przez wydział inny niż macierzysty, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna/ Koordynatora tej umowy oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału macierzystego odpowiedzialnego za realizacje Learning Agreement studenta.

Koordynator umowy (z innego Wydziału), powinien potwierdzić zgodę udostępnienia miejsca (w uczelni partnerskiej) w ankiecie rekrutacyjnej studenta oraz zgłosić jego nominacje na uczelni partnerskiej zgodnie z terminami obowiązującymi na uczelni partnerskiej nawet jeśli jest to wcześniej niż zakończenie procesu rekrutacji w AGH. Jeśli student został nominowany, ale nie przeszedł pozytywnie procesu rekrutacji musi zgłosić rezygnacje na uczelni partnerskiej oraz poinformować Koordynatora umowy.

Student składa ankietę rekrutacyjną do Koordynatora Wydziałowego na wydziale macierzystym.

 

Jak aplikować?

Przygotuj dokumenty  do Koordynatora Wydziałowego/Umowy

Dokumenty, które student powinien złożyć do celów rekrutacji do Koordynatora Wydziałowego w terminie wyznaczonym przez Wydział. Ponieważ procedury rekrutacji mogą różnic się na poszczególnych wydziałach należy zapoznać się z wytycznymi na stronie wydziału lub u Koordynatora Wydziałowego:

Lista Koordynatorów :

www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-koordynator/erasmus-koordynator-wydzialowy/

1. Ankieta informacyjna kandydata :

W dokumencie wymagany jest podpis kandydata, Koordynatora Wydziałowego Koordynatora umowy oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału.

2. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą odbywać się zajęcia na uczelni partnerskiej na poziomie B2.

3. W przypadku praktyk należy dołączyć konkretną ofertę potwierdzoną przez instytucję przyjmującą wraz z planowanym okresem praktyk.