Rekrutacja studentów Erasmus+

REKRUTACJA STUDENTÓW Program ERASMUS+

Rekrutacja na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni) odbywa się corocznie w miesiącach marzec-kwiecień bezpośrednio na Wydziałach AGH u Koordynatorów Wydziałowych.

Dokładne terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 zostaną podane po otrzymaniu informacji od Koordynatorów Wydziałowych.

w momencie ogłoszenia rekrutacji na poszczególnych Wydziałach AGH

Terminy na poszczególnych wydziałach AGH ustalają Koordynatorzy Wydziałowi.

Lp.

NAZWA WYDZIAŁU

OSTATECZNE TERMINY REKRUTACJI
na rok akademicki 2020/2021

1

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

30.04.2020

2

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

10.04.2020

3

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

06.04-30.04.2020

4

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska   

09.04.2020

5

Wydział Odlewnictwa

 

6

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

08.04.2020

7

Wydział Energetyki i Paliw

09.04.2020

8

Wydział Matematyki Stosowanej

24.04.2020

9

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

30.04.2020

10

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

23.03.2020 (uzupełniająca: 15.04.2020)

11

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

30.04.2020

12

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

20.04.2020

13

Wydział Metali Nieżelaznych

30.04.2020

14

Wydział Zarządzania

15.03-15.04.2020

15

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

20.04.2020

16

Wydział Humanistyczny

 31.03.2020

 Informacje ogólne dot. rekrutacji:

  • Studenci zainteresowani wyjazdem na studia/praktyki w danym roku akademickim powinni kontaktować się z Koordynatorem wydziałowym/opiekunem umowy .
  • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na Wydziałach, które zawarły umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami partnerskimi.
  • Kwalifikacja studentów powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem warunków umów międzyinstytucjonalnych (liczby wysyłanych studentów, liczby miesięcy studiów zagranicznych, poziomu studiów ,znajomości języka).
  • Wyjazd stypendialny w Programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time), a w przypadku praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin.
  • Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające; kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
  • Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. studia, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie mogą być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
  • Wyjeżdżając za granicę (studia/praktyki) w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim oraz musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd.
  • W przypadku kwalifikacji studentów trzeciego roku studiów licencjackich   lub czwartego roku studiów inżynierskich, warunkiem wyjazdu na studia jest udokumentowanie  ich przyjęcia (zaświadczenie z Dziekanatu)  na studia drugiego stopnia odbywane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  • W momencie wyjazdu do uczelni partnerskiej student musi posiadać status studenta AGH w Krakowie.

WYJAZD Z GRANTEM ZEROWYM

Student może ubiegać się o wyjazd bez dofinansowania i otrzymać status studenta programu Erasmus+, tzw. wyjazd z grantem zerowym.

Studenci z grantem zerowym w procesie rekrutacji powinni być umieszczeni na liście podstawowej Wydziału.

UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA WYJAZD  Z UMOWY  ERASMUS+ ZAWARTEJ  PRZEZ KOORDYNATORA INNEGO  WYDZIAŁU (NIŻ MACIERZYSTY).

Rekrutacja studentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ odbywa się zawsze na wydziale macierzystym studenta.

Student może ubiegać się o wyjazd na stypendium na podstawie umowy zawartej przez wydział inny niż macierzysty, pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora Wydziałowego/Umowy (z innego Wydziału) oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału macierzystego odpowiedzialnego za realizacje Learning Agreement studenta.

Koordynator Wydziałowy/Umów (z innego Wydziału), powinien potwierdzić zgodę udostępnienia miejsca (w uczelni partnerskiej) w ankiecie rekrutacyjnej studenta oraz zgłosić jego nominacje (jeśli zaistnieje konieczność).

Student składa ankietę rekrutacyjną do Koordynatora Wydziałowego na wydziale macierzystym, a kopia dokumentu pozostaje u Koordynatora (z innego Wydziału).

REZYGNACJA Z WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

W przypadku rezygnacji studenta (któremu przyznano stypendium) będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym roku akademickim.

Student który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację w DWZ AGH wraz z uzasadnieniem (C-1, pok.109).

Zaleca się poza przypadkami losowymi, aby złożyć rezygnację najpóźniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wyjazdem.