Rozliczenie pobytu Erasmus+

Wymagane dokumenty do rozliczenia  stypendium w ramach Programu Erasmus+ :

Wszystkie zaświadczenia należy pobrać z uczelni zagranicznej w końcowej fazie pobytu.

1.  Zaświadczenie, które będzie zawierać informacje o tym, że student odbył studia / praktyki w ramach programu Erasmus+,dokument powinien zawierać dokładne daty studiów dzień/miesiąc/rok- oryginał  DWZ/kopia Dziekanat, uczelnia nie wydaje formularza( przed wyjzadem)do potwierdzenia

2.   Wykaz ocen zdobytych i/lub uzyskanych zaliczeń ( tzw. Transcript of Records) dot. studiów-oryginał do DWZ/kopia Dziekanat

3.  Zaświadczenie o odbyciu praktyki (dot. praktyk)-oryginał  DWZ/kopia Dziekanat

4.  Studenci V roku przebywający za granicą w ramach Programu Erasmus+ (semestr dyplomowy) nieposiadający wykazu ocen np. prowadzący badania pod kątem pracy magisterskiej powinni dostarczyć opinię o zrealizowaniu badań  wpisanych do Learning Agrement - oryginał do DWZ/kopia Dziekanat

5. Document ewentualnych  zmian Changes to Original Proposed Study Programme w Learning Agrement.

6.  Student zobowiązany jest wypełnić raport-ankietę on-line przesłaną z systemu Mobility Tool  na e- maila podanego przez studenta  oraz test językowy  przesłany z systemu OLS  na e-maila podanego przez studenta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia mobilności.Student który nie złoży raportu ankiety może zostać zobowiązany przez Uczelnię wysyłającą do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania z UE

 Zaliczenie studiów Erasmus+ przez Dziekana/dokumenty do Dziekanatu wydziału

Po powrocie ze studiów za granicą wymagane dokumenty należy w pierwszej kolejności przedłożyć w Dziekanacie Wydziału  w celu zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą w ramach Programu Erasmus+ przez Dziekana Wydziału zgodnie z uzgodnionym ”porozumieniem o programie zajęć” – Learning Agreement/Training Agreement.

W Dziekanacie Wydziału należy również zostawić kopie wszystkich dokumentów.

Wszystkie przedmioty uzgodnione w porozumieniu o programie zajęć tzw.  Learning Agreement powinny być zaliczone na macierzystym wydziale, a oceny uzyskane  w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

Rozliczenie studiów Erasmus+(Dział Współpracy z Zagranicą, budynek C-1 pok.109)

Następnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do DWZ wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu za granicą w celu rozliczenia finansowego z otrzymanego grantu oraz w celu podpisania dokumentu stanowiącego rozliczenie końcowe przygotowanego przez DWZ .

Wypłata grantu po powrocie w wysokości 30% nastąpi po wypełnieniu przez studenta wszystkich formalności po powrocie ze studiów- powyżej.

Student  będzie miał prawo do modyfikacji złożonego raportu ankiety w terminie do 70 dni od zakończenia pobytu w organizacji przyjmującej.

Skrócenie pobytu na studiach/praktykach

Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (studia) lub 2 miesiące (praktyki). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem  i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni zagranicznej). Skrócenie pobytu – „siła wyższa”- jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, albo ciężko się rozchoruje, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od studenta. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą.