Rozliczenie pobytu Erasmus+

1. Rozliczenie na wydziale macierzystym (przez Dziekana Wydziału)

Po powrocie ze studiów/praktyk za granicą student powinien w pierwszej kolejności przedłożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty w celu zaliczenia semestru/semestrów studiów:

  • Transcript of Records / Zaświadczenia o odbyciu praktyki
  • Confirmation of Stay - zaświadczenie o długości trwania pobytu stanowiący potwierdzenie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności
  • Dokument ewentualnych zmian w LA - Changes to Original Proposed Study Programme w Learning Agrement / potwiedzone przez Dziekana wydziału macierzystego i Osobę odpowiedzialną za kształcenie w jednostce zagranicznej

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

2. Rozliczenie w Centrum Spraw Międzynarodowych (C-1 pok.109)

Następnie student zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w CSM (po uprzednim wypełnieniu dokumentów on line: indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey, ankiety https://forms.gle/3aHmYrwwKzrg74YM6 oraz jeśli wymagane drugiego test biegłości językowej w systemie OLS), wraz z dokumentami:

  • Transcript of Records / Zaświadczenia o odbyciu praktyki
  • Confirmation of Stay - zaświadczenie o długości trwania pobytu stanowiący potwierdzenie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności
  • Dokument ewentualnych zmian w LA - Changes to Original Proposed Study Programme w Learning Agrement / potwiedzone przez Dziekana wydziału macierzystego i Osobę odpowiedzialną za kształcenie w jednostce zagranicznej

w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu za granicą w celu rozliczenia finansowego grantu.

Student podpisuje dokument przygotowany przez CSM, który stanowi rozliczenie końcowe mobilności.

Jeśli z przyczyn niezależnych od studenta niemożliwe jest rozliczenie do 14 dni od zakończenia mobilności prosimy o kontakt z CSM w celu uzyskania zgody na późniejsze rozliczenie.

W przypadku, gdy student nie zaliczył pozytywnie przedmiotu/przedmiotów z Learning Agreement prosimy o niezwłoczny kontakt z CSM.

 

Skrócenie pobytu na studiach/praktykach

Student powinien pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (studia) lub 2 miesiące (praktyki)

Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą (zgodnie z umową AGH-student podpisaną przed wyjazdem  i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni partnerskiej/organizacji zagranicznej).

Skrócenie pobytu – „siła wyższa” jest możliwe, jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, ciężko się rozchoruje lub będzie sytuacja zagrażająca stanu zdrowia/życia.

W takiej sytuacji bezpośrednio po zajściu zdarzenia student powinien natychmiast skontaktować się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Centrum Spraw Międzynarodowych. O dalszym trybie postępowania decyduje Narodowa Agencja w Warszawie.