Rozliczenie pobytu Erasmus+

Pamiętaj o rozliczeniu wyjazdu   w ramach Programu Erasmus+ 

1.   Na wydziale macierzystym (przez Dziekana Wydziału)

Po powrocie ze studiów za granicą  student powinien w pierwszej kolejności przedłożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty :

o   „Wykaz ocen”/„Zaświadczenia o odbyciu praktyki

o   zaświadczenie o długości trwania pobytu stanowiący potwierdzenie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności

o   Studenci V roku przebywający za granicą w ramach Programu Erasmus+ (semestr dyplomowy) nieposiadający wykazu ocen np. prowadzący badania pod kątem pracy magisterskiej powinni dostarczyć opinię o zrealizowaniu badań  wpisanych do Learning Agrement - oryginał do DWZ/kopia Dziekanat

 Document ewentualnych  zmian Changes to Original Proposed Study Programme w Learning Agrement/

 

 w celu zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą w ramach Programu Erasmus+ zgodnie z uzgodnionym Learning Agreement/Training Agreement.

Pamiętaj!

W Dziekanacie Wydziału student powinien zostawić kopie w/w  dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dział Obsługi Uczelni ( P A1,A2 – niski parter).

Wszystkie przedmioty uzgodnione w Learning Agreement powinny być zaliczone przez Dziekana Wydziału na wydziale macierzystym, a oceny uzyskane  w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej.

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

2.   W Dziale Współpracy z Zagranicą (Pawilon C-1 pok.109)

Następnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do DWZ(po uprzednim wypełnieniu dokumentów on line: indywidualnego raportu z wyjazdu (ankietę stypendysty) w systemie on-line EU survey ,drugiego test biegłości językowej w systemie OLS)  

wraz z dokumentami:

  • oryginał dokumentu  „Wykazu ocen”/„Zaświadczenia o odbyciu praktyki”,
  • oryginał zaświadczenia o długości trwania pobytu stanowiący potwierdzenie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności

 

w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu za granicą w celu rozliczenia finansowego grantu.

Student podpisuje dokument przygotowany przez DWZ, który stanowi rozliczenie końcowe mobilności.

Wypłata grantu po powrocie w wysokości 30% nastąpi po wypełnieniu przez studenta wszystkich formalności po powrocie ze studiów- powyżej.

Student  będzie miał prawo do modyfikacji złożonego raportu ankiety        w terminie do 70 dni od zakończenia pobytu w organizacji przyjmującej.