Studia krok po kroku

Po zakończeniu procesu rekrutacji (http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/), studenci którzy zakwalifikowali się na wyjazd i zostali powiadomieni o decyzji przez  Koordynatorów Wydziałowych oraz otrzymali potwierdzenie nominacji na uczelnie partnerską (uwaga! Zgodnie z regulaminem Erasmus AGH, nominacje na uczelnie partnerskie składają Koordynatorzy Umów - często jeszcze przed zakończeniem procesu rekrutacji na AGH, gdy terminy nominacji są wczesne, z wyjątkiem gdy na danym wydziale obowiązują inne wewnętrze zasady nominacji na uczelnie partnerskie) przygotowują dokumenty konieczne do złożenia w CSM w celu podpisania umowy finansowej na dofinansowanie:

1. Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć.

Learning Agreement (LA) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i wydziałem macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów.

Do Centrum Spraw Międzynarodowych student powinien złożyć dokument LA zatwierdzony podpisem Dziekana/Prodziekana oraz zatwierdzony przez uczelnie partnerską w celu podpisania umowy AGH-student.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty studiów (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium. W przypadku braku dokładnych dat w LA należy dostarczyć dodatkowy list z uczelni partnerskiej potwierdzający dokładny okres planowanych studiów.

Do spisania umowy o dofinansowanie dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.

Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów w trakcie mobilności w części LA  During Mobility. Zmiany należy ustalać z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym oraz uczelnią przyjmującą.

Liczbę przedmiotów, pkt. ECTS, zasady przepisywania ocen, etc. należy konsultować z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym.

Podczas stypendium zgodnie z zasadami Erasmus+ wymagane jest uzyskanie 30 pkt ECTS/semestr lub 60 pkt ECTS/rok. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zgodę na realizacje mniejszej liczby ECTS wydaje Koordynator Uczelniany po otrzymaniu przez studenta zgody od Dziekana wydziału macierzystego studenta. Pismo skierowane do Koordynatora Uczelnianego  wraz ze zgodą/poparciem prośby przez Dziekana wydziału macierzystego studenta należy złożyć do CSM.

2. Wniosek na wyjazd za granicę

Dokument należy pobrać ze strony internetowej: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl/ po uprzednim założeniu konta przez studenta.

Po uzyskaniu statusu w przygotowaniu prosimy o wydrukowanie dokumentu oraz otrzymanie wymaganych podpisów i pieczątek (podpis studenta, Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana, pieczątka wydziału. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do CSM.

3. Ubezpieczenie OC i NNW

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do CSM w momencie podpisania umowy o dofinansowanie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

4. Karta EKUZ

Student przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest zobowiązany dostarczyć do CSM ważną na czas pobytu za granicą kartę EKUZ.

 

Dane bankowe

Stypendium wypłacane jest na imienne konto stypendysty. Student powinien posiadać własne konto bankowe, akceptowane są konta wszystkich banków polskich oraz zagranicznych.

UWAGA! Stypendium jest wypłacane w walucie EURO. Sugerujemy posiadanie konta walutowego, aby uniknąć kosztów przewalutowania.

 

Podpisanie umowy finansowej Erasmus+ AGH - Student

W zależności od terminu wyjazdu studenta na studia, student zobowiązany jest przesłać na adres mailowy erasmus@agh.edu.pl  Learning Agreement zatwierdzony przez Dziekana wydziału macierzystego:

  • Do 15 lipca w przypadku wyjazdu na semestr zimowy
  • Do 20 grudnia w przypadku wyjazdu na semestr letni

W tytule emaila prosimy wpisać LA imię nazwisko /skrót wydziału

Wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do podpisania umowy finansowej w tym LA zatwierdzone również  przez uczelnie przyjmującą należy dostarczyć do CSM najpóźniej 30 dni przez datą planowanego wyjazdu.

UWAGA! Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z opiekunem danego wydziału w CSM (lista poniżej) w celu omówienia aktualnych procedur podpisania umowy finansowej na wyjazd. Następnie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze CSM (C-1, pok. 109).

W przypadku problemów związanych z dotrzymaniem powyższych terminów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W przypadku rezygnacji prosimy o przeslanie wypełnionego formularza rezygnacji, znajdującego się na stronie: www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

 

Studia Erasmus+:

WEiP, WILiGZ, WIMiR, WMN, WO, WEAIiIB, WIMiIP, WGGiIŚ   - Agnieszka Osińska mail: osinska@agh.edu.pl ; tel: 12 617 33 02

WFiIS, WIET, WIMiC, WMS, WZ, WH, WGGiOŚ, WWNiG  – Monika Stępniowska mail: mstep@agh.edu.pl ; tel: 12 617 51 00

Dofinansowanie PO WER

Wszystkie Wydziały AGH – Agnieszka Osińska mail: osinska@agh.edu.pl ; tel: 12 617 33 02

 

Test językowy  OLS 

Po podpisaniu umowy w CSM zostanie przesłana instrukcja dot. zalogowania się i wypełnienia testu językowego na platformie OLS. Student zobowiązany jest wypełnić test językowy i przesłać potwierdzenie drogą elektroniczną do CSM.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowych podczas stypendium.

 

Dane AGH,  które mogą być przydatne do przygotowania dokumentów i aplikacji do organizacji zagranicznej:

kod Uczelni Erasmus+: PL KRAKOW02

Departmental coordinator – Koordynator wydziałowy

Institutional coordinator – Koordynator Uczelniany

 


Zakwaterowanie

AGH nie pośredniczy w poszukiwaniu zakwaterowania za granicą. Studenci we własnym zakresie muszą znaleźć zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu w organizacji zagranicznej: w akademikach – za pośrednictwem International Office uczelni partnerskich, prywatnie – za pośrednictwem biur pośrednictwa mieszkań.

Wypłata stypendium

Szczegóły na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/finansowanie-erasmus/

Pamiętaj o rozliczeniach wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na wydziale macierzystym AGH  i w CSM

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rozliczenie-pobytu-erasmus/