Studia krok po kroku

UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA OBECNE ZAGROŻENIE COVID-19 REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI BĘDZIE PROWADZONA ONLINE - SZCZEGÓŁY: http://www.dwz.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/rekrutacja-erasmus-20202021/

Po zakończeniu procesu rekrutacji (http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/), studenci, którzy zakwalifikowali się na wyjazd i zostali powiadomieni o decyzji przez  Koordynatorów Wydziałowych oraz otrzymali potwierdzenie nominacji na uczelnie partnerską (uwaga! Zgodnie z regulaminem Erasmus AGH, nominacje na uczelnie partnerskie składają Koordynatorzy Umów- często jeszcze przed zakończeniem procesu rekrutacji na AGH, gdy terminy nominacji są wczesne, z wyjątkiem, gdy na danym wydziale obowiązują inne wewnętrze zasady nominacji na uczelnie partnerskie) przygotowują dokumenty konieczne do złożenia w DWZ w celu podpisania umowy finansowej na dofinansowanie:

1. Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć.

Learning Agreement (LA) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i wydziałem macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów.

Do Działu Współpracy z Zagranicą student powinien złożyć dokument LA zatwierdzony podpisem Dziekana/Prodziekana oraz zatwierdzony przez uczelnie partnerską w celu podpisania umowy AGH-student.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty studiów (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium. W przypadku braku dokładnych dat w LA należy dostarczyć dodatkowy list z uczelni partnerskiej potwierdzający dokładny okres planowanych studiów.

Do spisania umowy o dofinansowanie dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.

Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów w trakcie mobilności w części LA  During Mobility. Zmiany należy ustalać z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym oraz uczelnią przyjmującą.

Liczbę przedmiotów, pkt. ECTS, zasady przepisywania ocen, etc., należy konsultować z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym.

Podczas stypendium zgodnie z zasadami Erasmus+ wymagane jest uzyskanie 30 pkt ECTS/semestr lub 60 pkt ECTS/rok. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zgodną na realizacje mniejszej liczby ECTS wydaje Koordynator Uczelniany po otrzymaniu przez studenta zgody od Dziekana wydziału macierzystego studenta. Pismo skierowane do Koordynatora Uczelnianego  wraz ze zgodą/poparciem prośby przez Dziekana wydziału macierzystego studenta należy złożyć do DWZ.

2. Wniosek na wyjazd za granicę

Dokument należy pobrać ze strony internetowej: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl/ po uprzednim założeniu konta przez studenta.

Po uzyskaniu statusu w przygotowaniu prosimy o wydrukowanie dokumentu oraz otrzymanie wymaganych podpisów i pieczątek (podpis studenta, Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana, pieczątka wydziału. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do DWZ.

3. Ubezpieczenie OC i NNW

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do DWZ w momencie podpisania umowy o dofinansowanie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Dodatkowo wymagana jest ważna kata EKUZ.

4. Dane bankowe

Stypendium wypłacane jest na imienne konto stypendysty . Student powinien posiadać własne konto bankowe, akceptowane są konta wszystkich banków polskich oraz zagranicznych.

5. Zgoda Pana Prorektora ds. Współpracy

W związku z  ZARZĄDZENIEM Nr 46/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 Rektora AGH z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku, w okresie objętym zarządzeniem obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził Prorektor ds. Współpracy, na podstawie wniosku złożonego i zarejestrowanego w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Na chwile obecną przed rozpoczęciem procedowania jakichkolwiek czynności związanych z wyjazdem poza granice Polski należy uzyskać pisemną zgodę na wyjazd od Prorektora ds. Współpracy.

Pismo skierowane do Prorektora ds. Współpracy w celu uzyskania zgody na wyjazd zagraniczny należy złożyć w DWZ (portiernia bud. C1 – skrytka DWZ) lub przesłać pocztą na adres DWZ. Pismo musi zawierać umotywowanie prośby, poparcie/zgodę ze strony Dziekana wydziału macierzystego studenta oraz opis sytuacji COVID 19 wraz z związanymi z pandemią wymaganiami władz kraju przyjmującego odnośnie wjazdu i pobytu obywateli Polski.

Po uzyskaniu decyzji Prorektora ds. Współpracy informacja będzie przesyłana mailem przez DWZ do wnioskodawcy.

Jednocześnie na stronie internetowej uczelni partnerskiej student powinien sprawdzić terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line oraz postępować zgodnie z zaleceniami uczelni partnerskiej otrzymanymi wraz z potwierdzeniem nominacji.

6. Podpisanie umowy finansowej Erasmus+ AGH - Student

 

W zależności od terminu wyjazdu studenta na studia, student zobowiązany jest podpisać umowę w DWZ (C-1, pok. 109) w terminach:

Od połowy sierpnia (dokładny termin zależy od daty podpisania umowy AGH z Narodową Agencją programu Erasmus+) do 30 września w przypadku wyjazdu na semestr zimowy oraz od 16 listopada do 15 grudnia w przypadku wyjazdu na semestr letni. 

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z programu.

UWAGA! Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z opiekunem danego wydziału w DWZ lista poniżej w celu umówienia aktualnych procedur podpisania  umowy finansowej na wyjazd. Następnie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na Dzienniku podawczym w budynku C1 (przy portierni) lub przesłać pocztą na adres uczelni wraz z informacją budynek C1 pokój 109.

Studia:

WEiP, WGiG, WIMiR, WMN, WO, WEAIiIB, WIMiIP, WGGiIŚ   - Agnieszka Osińska mail: osinska@agh.edu.pl ; tel: 12 617 33 02

WFiIS, WIET, WIMiC, WMS, WZ, WH, WGGiOŚ, WWNiG  – Monika Stępniowska mail: mstep@agh.edu.pl ; tel: 12 617 51 00

Praktyki:

Wszystkie Wydziały AGH – Monika Stępniowska mail: mstep@agh.edu.pl ; tel: 12 617 51 00

 

Dofinansowanie PO WER

Wszystkie Wydziały AGH – Agnieszka Osińska mail: osinska@agh.edu.pl ; tel: 12 617 33 02

 

7. Test językowy  OLS 

Po podpisaniu umowy w DWZ zostanie przesłany link do zalogowania się na platformie OLS. Student zobowiązany jest wypełnić test językowy przesłany z systemu OLS na e-mail podany przez studenta w terminie do dnia rozpoczęcia mobilności oraz przesłać potwierdzenie drogą elektroniczną do DWZ.

Przed  końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu (jeśli jest wymagany)

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowych podczas stypendium.

 

Dane AGH,  które mogą być przydatne do przygotowania dokumentów i aplikacji na uczelnie partnerską:

kod Uczelni Erasmus+: PL KRAKOW02

Departmental coordinator – Koordynator Wydziałowy

Institutional coordinator – Koordynator Uczelniany


Zakwaterowanie

AGH nie pośredniczy w poszukiwaniu zakwaterowania za granicą. Studenci we własnym zakresie aplikują o zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu w uczelni partnerskiej : w akademikach – za pośrednictwem International Office uczelni partnerskich , prywatnie – za pośrednictwem biur pośrednictwa mieszkań.

Wypłata stypendium

Szczegóły na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/finansowanie-erasmus/

Pamiętaj o rozliczeniach wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na wydziale macierzystym AGH  i w DWZ

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rozliczenie-pobytu-erasmus/