Studia krok po kroku

Rekrutacja w AGH  na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni)  odbywa się w miesiącach marzec-kwiecień  bezpośrednio na Wydziałach AGH u Koordynatorów Wydziałowych.

Wykaz Koordynatorów Wydziałowych

Informacja dot. możliwości wyjazdów do uczelni partnerskich:

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ 2014-2021

Dokumenty które student powinien złożyć do Koordynatora Wydziałowego/Umowy w terminie wyznaczonym przez Wydział:

1. Ankieta informacyjna kandydata do celów rekrutacji:

W dokumencie wymagany jest podpis kandydata, Koordynatora Wydziałowego/Umów oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału.

2. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2 (Studium Języków Obcych AGH)

Komplet dokumentów, które student (po zakończonej rekrutacji na Wydziale) powinien indywidualnie złożyć w DWZ (C-1, pok. 109) w celu podpisania umowy AGH-student:

1. Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć.

Learning Agreement to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów.

Do Działu Współpracy z Zagranicą student powinien złożyć dokument LA zatwierdzony podpisem Dziekana/Prodziekana oraz zatwierdzony przez uczelnie partnerską w celu podpisania umowy AGH-student.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty studiów (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium.

W przypadku braku dokładnych dat w dokumencie LA należy dostarczyć dodatkowy list z uczelni partnerskiej potwierdzający dokładny okres planowanych studiów.

Do spisania umowy AGH-student dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.

2. Wniosek na wyjazd za granicę
Dokument można pobrać ze strony internetowej: wnioski.dwz.agh.edu.pl po uprzednim założeniu konta przez studenta. Po uzyskaniu statusu w przygotowaniu prosimy o wydrukowanie dokumentu.W dokumencie wymagany jest podpis studenta, Koordynatora Wydziałowego/Umowy oraz Dziekana/Prodziekana. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do DWZ.

3. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do DWZ przed podpisaniem umowy AGH-student: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

W momencie podpisywania umowy AGH-student student otrzymuje z DWZ zaświadczenie do NFZ w celu otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).DWZ może wystawić ten dokument tylko na podstawie podpisanego trójstronnie Learning Agreement (z dokładnymi datami studiów).

4. Dane bankowe:

Numer konta walutowego w standardzie IBAN, SWIFT code banku (finansowanie Erasmus+)

Numer konta złotówkowego w standardzie IBAN, SWIFT code banku (finansowanie Erasmus+, POWER)

5. Student zobowiązany jest wypełnić test językowy  przesłany z systemu OLS  na e-maila podanego przez studenta w terminie do dnia rozpoczęcia mobilności oraz przesłać potwierdzenie droga elektroniczną do DWZ.

Praktyczne wskazówki i informacje  dla  studentów Erasmus+ korzystających  z systemu OLS (pdf) 

Uczelnia realizuje przelew grantu w wysokości 70% po wypełnieniu testu językowego on-line.

Na 2 tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.

Harmonogram podpisywania umów AGH-student

W zależności od terminu wyjazdu studenta na studia , student zobowiązany jest podpisać umowę AGH–student w DWZ (C-1, pok. 109) w terminach:


od 17 lipca do 30 września w przypadku wyjazdu na semestr zimowy,
od 16 listopada do 15 grudnia w przypadku wyjazdu na semestr letni.


Warunkiem podpisania umowy AGH – student jest dostarczenie do DWZ przez studenta dokumentu Learning Agreement (podpisanego dwustronnie) oraz Wniosku na wyjazd za granicę.

Wymagane dokumenty do rozliczenia  stypendium w ramach Programu Erasmus+:

Wszystkie zaświadczenia należy pobrać z uczelni zagranicznej w końcowej fazie pobytu.

 

1. Zaświadczenie, które będzie zawierać informacje o tym, że student odbył studia w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien zawierać dokładne daty studiów dzień/miesiąc/rok- oryginał DWZ/kopia Dziekanat, uczelnia nie wydaje formularza (przed wyjazdem) do potwierdzenia.

2. Wykaz ocen zdobytych i/lub uzyskanych zaliczeń  (tzw. Transcript of Records) dot. studiów- oryginał do DWZ/kopia Dziekanat.

3. Studenci V roku przebywający za granicą w ramach Programu Erasmus+ (semestr dyplomowy) nieposiadający wykazu ocen np. prowadzący badania pod kątem pracy magisterskiej powinni dostarczyć opinię o zrealizowaniu badań wpisanych do Learning Agreement - oryginał do DWZ/kopia Dziekanat.

4. Dokument ewentualnych zmian Changes to Original Proposed Study Programme w Learning Agreement.

5. Student zobowiązany jest wypełnić raport-ankietę on-line przesłaną z systemu Mobility Tool na e- maila podanego przez studenta oraz test językowy przesłany z systemu OLS na e-maila podanego przez studenta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia mobilności (jest to warunek konieczny rozliczenia).  Student, który nie złoży raportu -ankiety oraz nie wypełni testu językowego jest zobowiązany do pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania z UE.

 

Zaliczenie studiów Erasmus+ przez Dziekana/dokumenty do Dziekanatu Wydziału

Po powrocie ze studiów za granicą wymagane dokumenty należy w pierwszej kolejności przedłożyć w Dziekanacie Wydziału  w celu zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą w ramach Programu Erasmus+ przez Dziekana Wydziału zgodnie z uzgodnionym ”porozumieniem o programie zajęć” – Learning Agreement/Training Agreement.

W Dziekanacie Wydziału należy również zostawić kopie wszystkich dokumentów.

Wszystkie przedmioty uzgodnione w porozumieniu o programie zajęć tzw.  Learning Agreement powinny być zaliczone na macierzystym wydziale, a oceny uzyskane  w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

Rozliczenie studiów Erasmus+ (Dział Współpracy z Zagranicą, budynek C-1 pok.109)

Następnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do DWZ wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu za granicą w celu rozliczenia finansowego z otrzymanego grantu oraz w celu podpisania dokumentu stanowiącego rozliczenie końcowe przygotowanego przez DWZ .

Wypłata grantu po powrocie w wysokości 30% nastąpi po wypełnieniu przez studenta wszystkich formalności po powrocie ze studiów- powyżej.

Student  będzie miał prawo do modyfikacji złożonego raportu ankiety w terminie do 70 dni od zakończenia pobytu w organizacji przyjmującej.

Skrócenie pobytu na studiach/praktykach

Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (studia) lub 2 miesiące (praktyki). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem  i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni zagranicznej). Skrócenie pobytu – „siła wyższa”- jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, albo ciężko się rozchoruje, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od studenta. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą.