Zasady ogólne i regulamin funkcjonowania Programu Erasmus+ w Akademii Górniczo-Hutniczej 

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA/PRAKTYKI

W roku akademickim 2018/2019

Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus+ zastępuje wcześniejszy program edukacyjny Unii Europejskiej Longlife Learning Programme (Uczenie się przez całe życie).

Czas trwania Programu Erasmus+: 2014-2020 (2020/2021 – ostatni rok akademicki objęty programem)

Erasmus+ jest programem stypendialnym dla studentów odbywających część studiów lub praktyki  za granicą w obrębie Unii Europejskiej oraz  w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii , Turcji, byłej republice Jugosławii Macedonii – FYROM w ramach systemu ECTS. 

Kraje pełnoprawne:

  • kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy
  • kraje spoza UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia.

Szwajcaria zawiesiła swój udział  w programie w działaniach akcji KA1 w roku 2014/2015 (wynik referendum z dni 9 lutego 2014 r, w którym to zdecydowano  o ograniczeniach w swobodnym przepływie osób pomiędzy Szwajcarią oraz państwami członkowskimi UE). 

 

OGÓLNE ZASADY

1. Umowy międzyinstytucjonalne w Programie ERASMUS+

Wymiana studentów Akademii Górniczo-Hutniczej musi być poprzedzona podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.

Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie.

Umowy mogą być inicjowane tylko przez jednostki Uczelni.

Umowy ze strony AGH podpisuje Prorektor ds. Współpracy.

Zainteresowane Wydziały składają w DWZ (C-1, pok.109) 3 egzemplarze umowy, w tym jeden z podpisem Dziekana.

Tylko w ramach tych umów studenci/doktoranci AGH mogą wyjeżdżać na studia za granicę.

Student/doktorant/absolwent, który chciałby odbywać praktykę/staż w ramach programu Erasmus+ może wyjechać do firmy lub instytucji zagranicznej, która wyraziła chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Programu Erasmus+.

Studenci sami uczestniczą w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

2. Okres pobytu studenta na studiach/praktykach w Programie ERASMUS+

Studenci szkół wyższych mogą w ramach Programu Erasmus+ odbyć wyjazd:

  • na kontynuację części studiów w uczelni zagranicznej - od 3 do 12 miesięcy

W wyjeździe na studia w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych w uczelni zagranicznej odbywają studia stacjonarne.

Studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z wyjazdu od II roku studiów.

  • na praktykę w firmie lub instytucji - od 2 do 12 miesięcy.

W wyjeździe na praktyki w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci” (muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę/staż w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od ukończenia studiów)

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, ma którym składają oni wniosek o praktykę.

Studenci, którzy byli już beneficjentami Programu LLP – Erasmus (także studenci z grantem zerowym) mogą ubiegać się o kolejny wyjazd, pod warunkiem,  że spełniają warunki formalne.

Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie Erasmus+ do uczelni w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju,  z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa+, znalazł się w celu realizacji studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.

Student zakwalifikowany do wyjazdu może posiadać status obcokrajowca lub bezpaństwowca.

Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus  (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów.  

 

REKRUTACJA  STUDENTÓW - ERASMUS+

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na Wydziałach, które zawarły umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami partnerskimi.

Kwalifikacja studentów powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem warunków umów międzyinstytucjonalnych (liczby wysyłanych studentów, liczby miesięcy studiów zagranicznych, poziomu studiów, znajomości języka).

Wyjazd stypendialny w Programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time), a w przypadku praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin.

Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające; kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.

Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. studia, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie mogą być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Wyjeżdżając za granicę (studia/praktyki) w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim oraz musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd.

W przypadku kwalifikacji studentów trzeciego roku studiów licencjackich lub czwartego roku studiów inżynierskich, warunkiem wyjazdu na studia jest udokumentowanie  ich przyjęcia (zaświadczenie z Dziekanatu)  na studia drugiego stopnia odbywane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W momencie wyjazdu do uczelni partnerskiej student musi posiadać status studenta AGH w Krakowie.

 

WYMAGANIA JĘZYKOWE - ERASMUS+ 

Studenci zakwalifikowani na poszczególnych Wydziałach powinni posiadać certyfikat językowy na poziomie B2 (z języka wymaganego na uczelni partnerskiej), w przypadku jego braku będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia ze Studium Języków Obcych AGH potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie.

Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmus.

Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim i jest to zgodne z założeniami Komisji Europejskiej.

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności student, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej. Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Dział Współpracy z Zagranicą, jeżeli nie jest w stanie wykonać testu on-line. Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu.

Student, któremu przyznano licencję on-line na kurs językowy będzie uczestniczyć w kursie języka, którego dotyczy licencja on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line. Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować koordynatora w Uczelni wysyłającej jeżeli nie jest w stanie uczestniczyć w kursie językowym on-line, na który otrzymał licencję. Wypłata końcowej transzy dofinansowania nastąpi nie wcześniej niż student wypełni test biegłości językowej w narzędziu on-line wskazanym przez uczelnię.

W programie Erasmus+, czyli począwszy od roku akademickiego 2014/2015  nie będą już organizowane kursy EILC (intensywny kurs języków mało używanych). 

 

UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA WYJAZD  Z UMOWY  ERASMUS+ ZAWARTEJ  PRZEZ KOORDYNATORA  INNEGO  WYDZIAŁU (NIŻ MACIERZYSTY).

Rekrutacja studentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ odbywa się zawsze na wydziale macierzystym studenta.

Student może ubiegać się o wyjazd na stypendium na podstawie umowy zawartej przez wydział inny niż macierzysty, pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora Wydziałowego/Umowy (z innego Wydziału) oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału macierzystego odpowiedzialnego za realizacje Learning Agreement studenta.

Koordynator Wydziałowy/Umów (z innego Wydziału), powinien potwierdzić zgodę udostępnienia miejsca (w uczelni partnerskiej) w ankiecie rekrutacyjnej studenta oraz zgłosić jego nominacje (jeśli zaistnieje konieczność).

Student składa ankietę rekrutacyjną do Koordynatora Wydziałowego na wydziale macierzystym, a kopia dokumentu pozostaje u Koordynatora ( z innego Wydziału).

 

REZYGNACJA Z WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

W przypadku rezygnacji studenta (któremu przyznano stypendium) będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym roku akademickim.

Student, który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację wraz z uzasadnieniem skierowaną do Koordynatora Uczelnianego, którą należy złożyć w DWZ (C-1, pok. 109).

Zaleca się poza przypadkami losowymi, aby złożyć rezygnację na dwa tygodnie przed zaplanowanym wyjazdem.

Student zobowiązany jest poinformować również Dziekana Wydziału i Koordynatora Wydziałowego/Umowy.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA (studia/praktyki) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na dofinasowanie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej.  

W trakcie otrzymywania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

1. Wysokość stypendium

Wysokość stypendium ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Ustalone kwoty dofinansowania nie ulegną zmianie, nawet w przypadku rezygnacji studentów z wyjazdów i/lub uzyskania dodatkowych środków z NA.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wysokość miesięcznej stawki stypendium Erasmus+ wynosi:

 

     TABELA 1.  Stypendium –wyjazdy na studia

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,  Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350

 

       

TABELA 2.     Stypendium –wyjazdy na praktyki

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

450

 

2.   Warunki dofinansowania

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym dniem, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej( data pierwszego dnia zajęć / pierwszego dnia w pracy)

Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej (koniec sesji egzaminacyjnej/roku studiów/pracy).

Ostateczna kwota za cały okres mobilności będzie określona poprzez pomnożenie liczby miesięcy  i dni wynikających z dat pobytu studenta za granicą w przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego

 W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.  

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej  będzie krótszy niż ten ustalony w  umowie pierwotnej lub aneksie do umowy wydłużającego okres dofinansowania, wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią  okres dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się, o dofinansowanie na okres przekraczający ten uzgodniony i zostanie uznane za dofinansowanie zerowe.  

Dofinansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie podobnych kosztów już (s)finansowanych ze źródeł Wspólnoty Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy. Jednakże zwrot nie będzie wymagany jeżeli student nie będzie mógł ukończyć planowanych działań za granicą z powodu działania siły wyższej. Takie przypadki wymagają pisemnego zgłoszenia przez Uczelnię wysyłającą i podlegają zatwierdzeniu przez NA.

3.   Warunki płatności

Wypłata stypendium następuje zgodnie umową AGH - student w dwóch ratach:

  • Przed wyjazdem na studia/ praktyki w wysokości 70% kwoty stypendium

Płatność zaliczkowa(w wysokości 70% kwoty stypendium określonej w umowie AGH-student (artykuł 3), na okres odpowiadający co najmniej semestrowi jest zrealizowana nie później niż w jednym z poniżej podanych terminów, tym który wystąpi jako pierwszy:

§  30 dni od dnia podpisania Umowy AGH-student przez obie strony (ze strony Uczelni umowę podpsuje Rektor ds. Współpracy).

§  w dniu rozpoczęcia mobilności (data rozpoczęcia semstru nauki w uczelni partnerskiej)

pod warunkiem   złożenia do Działu Współpracy z Zagranicą  w terminie 30 dni przed rozpoczęciem mobilności zatwierdzonych dokumentów:

·         porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement/programu praktyk tzw.Training Agreement,

·         Wniosku na wyjazd za granicę,

·         potwierdzenia rejestracji w systemie Odyseusz,

·         potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego NFZ 

·          pierwszego testu biegłości językowej  w systemie OLS.

Późniejsza płatność zaliczkowa

W sytuacji, gdy student nie dostarczy w/w dokumentów do Działu Współpracy z Zagranicą  (Pawilon C-1, pok.109) w określonym przez Uczelnię terminie 30 dni przed rozpoczęciem mobilności późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

  • Po powrocie ze studiów/praktyki w wysokości  30 % kwoty stypendium

Jeżeli płatność określona w umowie AGH- student  w (artykule 4.1) wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty stypendium wypłata pozostałej części stypendium następuje pod warunkiem rozliczenia wyjazdu na wydziale macierzystym studenta  oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą (Pawilon C-1, pok.109).

Student powinien złożyć:

·         indywidualny raport z wyjazdu (ankietę stypendysty) w systemie on-line EU survey

·          drugi test biegłości językowej w systemie OLS   oraz

·         dostarczyć do DWZ oryginał dokumentu  „Wykazu ocen”/„Zaświadczenia o odbyciu praktyki”,

·         oryginał zaświadczenia o długości trwania pobytu stanowiące potwierdzenie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności

Formalności należy dopełnić w DWZ w terminie 14 dni od daty zakończenia pobytu na studiach/praktykach za granicą. Dopełnienie w/w formalności jest traktowane jako wniosek studenta o płatność pozostałej kwoty stypendium (30% kwoty określonej w umowie AGH-student, w artykule 3.1).

Student powinien powiadomić Uczelnię o wypełnieniu ankiety on-line oraz wypełnieniu testu językowego.

Zgodnie z umową AGH- student Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

UWAGA!

Studenci, którzy nie otrzymają zatwierdzonych  dokumentów z uczelni partnerskiej  takich jak: Learning Agreement/Training Agreement (przed rozpoczęciem mobilności) oraz Transcript of Records, potwierdzenie odbycia studiów/praktyk (po zakończeniu mobilności) proszeni są o  niezwłoczne powiadomienie Działu Współpracy z Zagranicą oraz złożenie podania do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie terminu   podpisania umowy AGH student lub rozliczenia wyjazdu.(  pok.109, PawilonC-1).

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIUM ERASMUS+/POWER W AGH.

Wypłaty stypendium są realizowane dwa razy w miesiącu.

Studenci wpisani na listę wypłat w DWZ w dniach:

od  1 do 15  miesiąca, będą mieli realizowane przelewy od 16 do 30/31 miesiąca.
od  16 do 30/31 miesiąca, będą mieli realizowane przelewy od 01 do 15 następnego miesiąca.

W/w terminy są ustalone ze względu na konieczność zatwierdzenia zleceń wypłat stypendiów realizowanych przez Kwesturę AGH.

UWAGA!

Stypendia finansowane z Programu Erasmus+ są wypłacane w walucie EUR.

Stypendia finansowane z Programu POWER są wypłacane w walucie PLN.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE.                    

Umowa finansowa pomiędzy Narodowa Agencją w Warszawie, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej   z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ ze „wsparciem indywidualnym” równym zero.

Studenci wyjeżdżający na praktyki  spełniający definicję osoby znajdującej się  w trudnej sytuacji materialnej nie otrzymują dofinansowania z funduszu POWER.

Finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  (POWER) jest przeznaczona dla studentów wyjeżdżających do krajów członkowskich Unii Europejskiej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy.

1. Wysokość stypendium

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia  

Kraje należące do danej grupy

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka w złotych wypłacana  z budżetu PO WER

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

3015 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

450 euro

2799 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 euro

2369zł

 

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać  dodatkowo 200 € na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

 *kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,1942 zł

2. Warunki ogólne.

Semestr  letni poprzedzający wyjazd (rekrutacja studenta na wydziale na wyjazd na studia   w ramach Programu Erasmus+) jest podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. (Stypendium to daje prawo do dodatkowego wsparcia i jest zdefiniowane w art. 173, pkt. 1.1 ustawy Prawo       o szkolnictwie wyższym „Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium socjalnego”.

Student powinien udokumentować prawo do otrzymywania  stypendium socjalnego z chwilą wnioskowania  o wyjazd na studia w programie Erasmus+ Informacja, że student jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego  powinna znajdować się również w formularzu Ankiety rekrutacyjnej studenta  ubiegającego się o wyjazd w programie Erasmus+ oraz powinna zostać zamieszczona na listach rekrutacyjnych (głównych i rezerwowych) przygotowywanych po zakończeniu rekrutacji poprzez poszczególne Wydziały AGH.

Student uprawniony do otrzymania stypendium socjalnego w momencie podpisywania umowy AGH-student w DWZ zobowiązany jest  do złożenia dokumentu potwierdzającego nabycie praw do w/w stypendium w postaci decyzji Dziekana Wydziału informującej o przyznaniu  stypendium.

Otrzymywanie dodatkowego wsparcia jest gwarantowane w okresie od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią z studentem.

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po zakwalifikowaniu na wyjazd lub podpisaniu umowy stypendialnej lub w czasie pobytu na stypendium  nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatkowego wsparcia.

Decyzje w tej sprawie rozpatruje Koordynator Programu Erasmus+ w AGH.

Uczelnia może jednak przyznać takie dodatkowe wsparcie, o ile będzie w stanie zachować zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

Koordynator Programu Erasmus+ może zezwolić studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego wraz z dodatkowym wsparciem wynikającym  z otrzymywania stypendium socjalnego tylko w przypadku posiadania przez Uczelnie środków finansowych.

Utrata stypendium socjalnego w czasie przedłużonego wyjazdu stypendialnego jest równoznaczna z utratą prawa do dodatkowego wsparcia.

Decyzja podjęta przez studenta mającego prawo do stypendium socjalnego     o wyjeździe ze stypendium zerowym zwalnia uczelnię z obowiązku wypłaty dodatkowego wsparcia.

Wszelkie inne decyzje, w sprawach nieuregulowanych powyższymi wytycznymi, podejmuje Koordynator  Programu Erasmus+ w AGH.

Przy podejmowaniu decyzji Koordynator  ma obowiązek zagwarantować równe traktowanie wszystkich studentów – uczestników wyjazdów znajdujących się w takiej samej sytuacji.

 

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROK AKADEMICKI

1.   Warunki ogólne

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)  z funduszu POWER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+.

Semestr  letni  (rekrutacja studenta na wydziale na wyjazd na studia  w ramach Programu Erasmus+) jest podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę.

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez Uczelnię na podstawie oddzielnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności,  do Działu Współpracy z Zagranicą (C-1, pok.109) po zakończeniu rekrutacji na wydziale.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem na studia za granicę.

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna - uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikająca   z niepełnosprawności (inne niż standardowe koszty związane z podróżą    i utrzymaniem podczas pobytu za granicą).

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu  uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą.

Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste*,a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) - jako kwota ryczałtowa** uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

* Koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych   z typem niepełnosprawności.

**Kwota ryczałtowa w wysokości iloczynu dni pobytu i jednostkowej stawki ryczałtowej przypadającej

- na miesiąc dotyczy pobytu długoterminowego tj. trwającego minimum  2 miesiące - zgodnie z tabelą stawek przewidzianą dla wyjazdów studentów

- na dzień dotyczy pobytu krótkoterminowego tj. krótszego niż 2 miesiące- zgodnie z tabelą stawek określonych dla pracowników uczelni.

c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia).                 

Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);

e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);

f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta(koszty specjalnego ubezpieczenia);

g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta,bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego  o niepełnosprawności lub lekarza).

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Koordynatora Programu Erasmus+ w AGH.

Wniosek musi być zaopiniowany przez przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi lub być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.

Koordynator Programu Erasmus+ w AGH oceniając wniosek, może zażądać od studenta ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Bezzwłocznie po podjęciu decyzji przez Koordynatora Programu Erasmus+ w AGH, DWZ poinformuje studenta ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).

Po zatwierdzeniu wniosków  Uczelnia, zgodnie z Załącznikiem III „Zasady finansowe i umowne”,ubiega się o dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych w raporcie postępu do NA (w formie zbiorczej imiennej listy osób z przyznanymi kwotami).

Student z orzeczoną niepełnosprawnością będzie zobowiązany do rozliczenia wyjazdu na studia w Dziale Współpracy z Zagranicą (C-1, pok.109) bezzwłocznie po zakończeniu przez niego pobytu za granicą. Uczelnia będzie miała prawo do nieuznania dodatkowego kosztu, jeżeli poniesione wydatki nie spełniają kryteriów przyznania.

2.   Wysokość stypendium

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone   w tabeli A,B) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności  i oszczędne.

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia  

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka     w złotych wypłacana  z budżetu PO WER

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

2153 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

450 euro

1938zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 euro

1507 zł

 

Tabela  B - Wyjazdy studentów na praktykę – dotyczy jedynie wyjazdów studentów niepełnosprawnych

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka    w złotych wypłacana z budżetu POWER*

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600 euro

2584 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

550 euro

2369 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

450 euro

1938 zł

*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,1942 zł

 

WYJAZD Z GRANTEM ZEROWYM

Student może ubiegać się o wyjazd bez dofinansowania i otrzymać status studenta programu Erasmus+, tzw. wyjazd z grantem zerowym.

Studenci z grantem zerowym w procesie rekrutacji powinni być umieszczeni na liście podstawowej Wydziału.

 

WYMAGANE DOKUMENTY PRZED WYJAZDEM -  ERASMUS+ 

Student zobowiązany jest zapoznać się z założeniami Programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę Działu Współpracy z Zagranicą (http://www.erasmusplus.agh.edu.pl), gdzie będą zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.

Student zobowiązany jest zapoznać się ze stroną internetową uczelni zagranicznej w celu zapoznania się z ofertą uczelni skierowaną do studentów Programu Erasmus+, ofertą programową, terminem przesłania aplikacji oraz możliwościami zakwaterowania

Student zobowiązany jest zgłosić do Koordynatora Wydziałowego/Umów potrzebę wysłania nominacji – oficjalnego zgłoszenia studenta jeśli uczelnia partnerska tego wymaga. Terminy są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych.

Warunkiem przyznania stypendium studentowi, który przeszedł pomyślnie procedurę aplikacyjną, jest:

1. Przygotowanie porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement lub programu praktyk Training Agreement .

Ze strony Uczelni/Wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (Dziekan/Prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.

2. Założenie swojego konta w Serwisie Wniosków DWZ (informacje na stronie: wnioski.dwz.agh.edu.pl) wydruk z serwisu tylko formularza Wniosku na wyjazd za granicę.

3. Złożenie w Dziale Współpracy z Zagranicą (C-1, pok. 109):

· formularza Wniosku na wyjazd za granicę(wydruk ze strony: wnioski.dwz.agh.edu.pl)zaakceptowanego przez Koordynatora Wydziałowego/Umowy oraz Dziekana Wydziału.

· formularza Learning Agreement /Training Agreement

4. Podpisanie umowy AGH-student, w Dziale Współpracy z Zagranicą (C-1, pok.109)

Umowa AGH-student, szczegółowo określa warunki wyjazdu (czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, termin w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.)

5. Student na podstawie zaświadczenia z DWZ o zakwalifikowaniu na wyjazd zobowiązany jest wyrobić sobie w Narodowym Funduszu Zdrowia kartę ubezpieczeniową. Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

6. Student powinien samodzielnie wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez studenta w miejscu pracy /w miejscu realizacji studiów).

7. Student powinien samodzielnie wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu i podróży (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez uczestnika w miejscu pracy /w miejscu realizacji studiów.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA STUDIACH/PRAKTYKACH W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego.

Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z Dziekanem/Prodziekanem w porozumieniu o programie zajęć - Learning Agreement (Porozumienie o programie zajęć) na kolejny okres studiów.

Następnie student składa podanie z prośbą o przedłużenie pobytu do Koordynatora Uczelnianego. Do podania należy dołączyć Learning Agreement(podpisany dwustronnie). Podanie należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (C-1, pok. 109).

Wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach limitów określonych w artykule powinien być zgłoszony do Uczelni wysyłającej przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności. Jeżeli Uczelnia wysyłająca wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, umowa AGH-student wymaga aneksowana.

 

WYMAGANE DOKUMENTY PO POWROCIE ZE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

Okres studiów odbytych za granicą w ramach Programu Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej, dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą student studiuje  w kraju.

Wszystkie przedmioty uzgodnione w porozumieniu o programie zajęć tzw.  Learning Agreement powinny być zaliczone na macierzystym wydziale, a oceny uzyskane w egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej.

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

 

SKRÓCENIE POBYTU NA STUDIACH/PRAKTYKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (studia) lub 2 miesiące (praktyki). Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni zagranicznej). Skrócenie pobytu – „siła wyższa”- jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, albo ciężko się rozchoruje, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od studenta. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą.