Program Erasmus+ 2014-2021

1 stycznia 2014 roku w naszej Uczelni ruszył nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - program Erasmus+.

19 listopada 2013 roku Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, a 12 grudnia 2013 roku został on oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów:

„Uczenie się przez całe” wraz ze wszystkimi programami sektorowymi:
„Comenius”, „Erasmus”, „Grundtvig”, „Leonardo da Vinci”
 „Młodzież w działaniu”
 „Erasmus Mundus”
 „Jean Monnet”
 „Tempus”
 „Alfa”
 „Edulink”

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:


 AKCJA I Wyjazdy w celach edukacyjnych
 AKCJA II Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 AKCJA III Wsparcie dla reform w obszarze edukacji


Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program będzie dotyczył specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Nowości wprowadzone w ramach programu Erasmus+ :

  • niezmienne i ujednolicone stawki grantów w skali kraju dla studentów i pracowników,
  • wyższe granty dla studentów pobierających stypendia socjalne,
  • możliwość wielokrotnego wyjazdu do 12 miesięcy pobytu na studiach i praktyce łącznie, w trakcie realizacji jednego poziomu studiów (dot. studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich),
  • skrócenie minimalnego okresu praktyk do 2 miesięcy, możliwość wyjazdu na praktykę absolwentów (realizacja praktyki w ciągu 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów).


DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ?
Erasmus + jest programem stypendialnym dla studentów odbywających część studiów lub praktyki za granicą w obrębie Unii Europejskiej (oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii , Turcji, byłej republice Jugosławii Macedonii –FYROM) w ramach systemu ECTS.


Kraje pełnoprawne:
- kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy
- kraje spoza UE: Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia,Turcja


Szwajcaria zawiesiła swój udział w programie (wynik referendum z dnia 9 lutego 2014 r., w którym to zdecydowano o ograniczeniach w swobodnym przepływie osób pomiędzy Szwajcarią oraz państwami członkowskimi UE)

Kraje partnerskie graniczące z UE:
- kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina,
- kraje południa basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja),
- Zachodnie Bałkany (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Serbia),
- inne (Rosja).

UWAGA: kraje te są uprawnione jedynie do pewnych działań określonych w
konkretnych konkursach wniosków, ale nie są uprawnione do działań dot.
wymiany akademickiej akcji KA1 w roku 2014/2015.

Inne kraje
Udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora) oraz danego konkursu wniosków.

Szczegółowe informacje w języku polskim znajdują się na stronie:
erasmusplus.org.pl
oraz w Przewodniku po programie opublikowanym przez Komisję Europejską w języku angielskim
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Przewodnik programu „Erasmus+” jest jednym z głównych dokumentów
referencyjnych, regulujących zasady działania nowego programu.
W programie Erasmus+ osoby indywidualne nie mogą składać wniosków.
Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Oficjalny profil Programu Erasmus+ na Facebooku:
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts

 

Program Erasmus + stanowi kontynuację mobilności akademickiej realizowanej w latach akademickich 2007/2008 – 2013/2014 w ramach programu Lifelong Learning Programme – Uczenie się przez całe życie / Erasmus.

Mobilność akademicka obejmuje wyjazdy, przyjazdy pracowników uczelni i studentów.

Mogą to być wyjazdy: szkoleniowe, dydaktyczne, w celu realizacji części studiów, w celu realizacji praktyki.