Umowy międzyinstytucjonalne

Wymiana studentów i nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej musi być poprzedzona podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.


Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for HigherEducation), uprawniającą do uczestnictwa w programie.

Umowy mogą być inicjowane tylko przez jednostki Uczelni.

Umowy ze strony AGH podpisuje Prorektor ds. Współpracy.